Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting utrustar med den mobila upphängningsanordningen, EasyExtinguish.

Den mobila upphängningsanordningen EasyExtinguish kommer att installeras på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landstings konferensytor.

I Hälso –och sjukvårdsförvaltningens lokaler ska besökare samt medarbetare vistas i en trygg och säker miljö.

EasyExtinguish är en bra lösning där säkerhet och tillgänglighet alltid är i fokus.

Like what you read? Give Progressivesafety a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.