Progressive Safety får rikstäckande genombrotts order från affärskedjan Kicks

Affärskedjan Kicks har valt att utrusta samtliga sina butiker i Sverige med vår unika produkt EasyExtinguish.

”Vi strävar ständigt efter att öka säkerheten för vår personal och våra kunder och vi har som mål att ständigt ligga i framkant i detta arbete. Progressive Safety’s mobila upphängningsanordning löser ett verkligt problem och ökar tillgängligheten till det existerande brandskyddet i samtliga våra butiker i Sverige” säger Michael Jansson på Kicks.

Läs mer om progressivesafety på: www.progressivesafety.se

Like what you read? Give Progressivesafety a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.