Jak se zlepší naše služby díky zvýšení cen v letech 2020 a 2021

Sergey Petukhov
Nov 29, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Blíží se konec roku 2019 a je na čase dělat si plány a odhady na příští rok. Celý tento rok byl opět velmi zajímavý a poučný. Od začátku roku jsme začali doplňovat náš tým, ne všechno šlo hladce a podle našich představ. Najít kvalitní lidi v IT je dnes hodně těžký úkol a na severu to má ještě úplně jiný rozměr než ve městech, kde je výběr lidí mnohonásobně větší. Zapojili jsme také více externích kolegů, momentálně se na našich projektech aktivně podílí 15–18 lidí.

Potřebovali jsme větší kanceláře, a tak padlo rozhodnutí se přestěhovat. Do toho se pořád učíme pracovat s novými lidmi, nastavujeme procesy, chybujeme, napravujeme, chybujeme… Tento rok určitě nebude patřit k těm klidným, ale odneseme si z něj zkušenosti, které zúročíme hned v následujících letech.

Stejné ceny a stejné priority

Jedním ze strategických a nezbytných kroků je zdražení našich služeb. Budeme sjednocovat klientské ceníky a vést mnohem jednodušší a transparentnější cenovou politiku. Větší náklady na provoz firmy nás nutí se rozhodovat na základě toho, co bude pro cashflow firmy efektivnější. Takže někdy jsme nuceni řadit realizaci projektu nikoli na základě toho, co dělat chceme a co nám dává větší smysl, ale na základě toho, co nás více přiblíží k naplnění měsíčního rozpočtu. Tento systém chceme odbourat. V momentě, kdy budou lidé platit za hodinu stejné peníze, harmonogram realizace bude řízený na základě úplně jiných principů. Zkoušeli jsme situaci, kdy lidé přistoupí na to, že se jejich projekt bude realizovat později, ale s nižším ceníkem. S naší vytížeností se však ukázalo, že později = nikdy. Klient se tak nachází v neustálém čekání, my máme výčitky z toho, že jej každý měsíc odsouváme dál a nikdo není spokojený. V roce 2020 by se mělo všechno srovnat i za cenu toho, že nebudeme moct vyhovět všem.

Nové cenové hladiny

Budeme mít dvě hlavní ceny. Základní cena . pro standardní práci na klientských projektech a . pro náročnou kreativní práci se zapojením našich hlavních tvůrčích jednotek. Takové řešení je dalším potřebným krokem. Rozhodli jsme se oddělit kreativní část od řemeslné. Každý klient a projekt tak bude mít k dispozici to nejlepší, co jsme schopni nabídnout. Odborné konzultace a poradenství, nové technologie, ještě více nápadů a řešení pro váš byznys. Naším cílem je v roce 2021 i tento ceník sjednotit a mít tak stejné služby úplně pro všechny. Než ale budeme moct udělat zmiňované, musíme udělat krok zpátky a dát našim “seniorům” více času, aby se mohli věnovat novým lidem v týmu a posunout je na potřebnou úroveň. Bude nás to stát spoustu času a energie, ale posune to naše lidi dopředu a s tím i projekty našich klientů. Aby to fungovalo, budou vzácné odpracované hodiny našich seniorů dražší, zároveň to budou hodiny mnohem efektivnější s nižší chybovostí a ve výsledku pro klienta tak i rentabilnější.

Co získá náš klient

Na první pohled je zdražování ze strany klientů vnímáno jako něco negativního. Pozadí našeho rozhodnutí je ale mnohem pozitivnější, než to může vypadat. Náš současný ceník je pro běžného zákazníka už stejně moc drahý a pro velké společnosti podezřele levný. Jsme někde uprostřed a dost nás to limituje. S vyšším ceníkem budeme mít možnost méně se rozptylovat nad drobnostmi, nastavovat práci lepší priority založené na správných principech, více do hloubky se ponořit do projektu, protože jich bude pravděpodobně méně. Zajistíme lepší kontrolu nad projekty, odpracované hodiny tak ve výsledku budou efektivnější. Budeme moct více času věnovat rozvoji firmy a vzdělávání zaměstnanců. Nakonec zvýšíme platy lidem, aby byli spokojenější a mohli se plně soustředit na práci. Chceme toho ve výsledku dělat méně, ale pořádněji. Klienti, kteří si naplno vyzkoušeli náš tým, vědí, čeho jsme schopni a že každá investovaná koruna do nás se ve výsledku vyplatí. Jen nám je potřeba dát dostatečnou volnost a prostor. Jsme kreativní tým a když jsme obklopeni limity a procesy, nepodáváme tak dobré výsledky, jak umíme. S novým ceníkem chceme dělat méně kompromisů a být pro naše klienty ještě lepšími partnery pro jejich byznys.

Orientační ceník služeb v roce 2020

Prezentace služeb a ukázky prací: www.kolibrio.cz

Vzorový projekt: www.kralovstviduse.cz

Vzorové projekty: www.ponozkovice.cz, www.teptour.cz

Vzorový projekt: www.gift.cz

Vzorový projekt: velkoobchodní systém společnosti www.danczek.cz

Jedná se o orientační rozsah cen pro naše služby v roce 2020. Jelikož jsou všechny projekty hodně individuální, každá cenová nabídka se vytváří na základě konkrétních požadavků každého klienta. Každý projekt je jiný, každý klient je jiný, co nechceme měnit, je naše zapálení a snaha dodávat služby v maximálně možné kvalitě, kterou jsme v danou chvíli schopni klientům doručit.

Těšíme se na nové příležitosti a pokroky na stávajících projektech. Na jednu stranu je nám líto, že toho nemůžeme dělat více a nabídnout tak své služby více firmám, které to potřebují. Bohužel se nám však tento přístup dlouhodobě neosvědčuje a musíme více dbát na kvalitu bez kompromisu, nikoli na kvantitu projektů, které realizujeme. Věříme, že to naši stávající klienti pochopí a naši vizi ocení. Děkujeme jim za důvěru a skvělou spolupráci.

Rádi píšeme o tom, čím žijeme a na čem pracujeme. Sledujte proto náš Facebook, Instagram a YouTube.

Máte pro nás zajímavou pracovní výzvu?
Neváhejte nám napsat na info@pro-idea.cz.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store