Klid před bouří, kterou jsme málem zaspali

Sergey Petukhov
Jun 12, 2018 · 3 min read

Ten skvělý pocit, když vlezete do kapsy kalhot, které máte delší dobu ve skříni a objevíte v ní pár stovek, které jste tam zapomněli. Něco podobného prožíváme pokaždé, když na svém webu objevíme blog, na který jsme opět zapomněli. Máme toho na srdci hodně a do toho realizujeme velké množství zajímavých projektů. Vznikají nové spolupráce, zkoušíme nové pracovní procesy, sledujeme digitální trh, ale všechno si sobecky necháváme pro sebe a nedělíme se o to s lidmi, kteří na našich stránkách najdou blok s články. Nebudeme si nic slibovat a pokusíme se být víc aktivní. Baví nás psát a komunikovat s lidmi, kteří sledují, co děláme a kterým jsou blízké naše hodnoty a představy. Proto doufáme, že budeme psát více.

Málem to byl F*ck up

Rok 2017 byl nejsilnějším rokem za celou dobu existence naší firmy. Rosteme každý rok, ale tentokrát to byl mnohem větší skok. Hodně zajímavých projektů, noví lidé v týmu, větší zisky, vylepšení kanceláře a další drobnosti, které udělaly celý rok 2017 určitě jedním z nejlepších. Normálně by se zdálo, že jde o ideální stav a že to je začátek pokroku, který se bude zrychlovat a zvětšovat jako sněhová koule, která se valí z kopce čerstvého prašanu. Trochu se nám to vymklo z rukou. Ten komfort, který jsme najednou měli, zásadně ovlivnil naše interní procesy a přístup k práci. Projekty se najednou zdlouhavě táhly, rozpočty byly podhodnoceny a dost práce se dotahovalo do mínusu. Hodně pozornosti jsme přesunuli na další aktivity, kterým jsme hodně věřili a které nakonec byly o dost náročnější, než jsme původně předpokládali. Trvalo 5 měsíců, než jsme si uvědomili, že začínáme mít problém. Nebylo to o tom, že bychom méně pracovali, produktivita byla dobrá, řešilo se velké množství práce. Chyběly efektivita, správné procesy a nefungovala ekonomika, protože cash-flow z roku 2017 setrvale dojíždělo a nebyli jsme tak důkladní v kalkulacích a zpětném vyhodnocení jednotlivých projektů.

Přirovnali bychom to ke dřevěnému voru, který pluje proudem a najednou začne samovolně zrychlovat kvůli blížícímu se vodopádu. Včas nás to probralo a začali jsme s celým týmem pádlovat správným směrem.

Když se máte na koho spolehnout

Když pracujete se skvělými lidmi, pak žádný problém nebude tak velký, aby vás mohl ohrozit. V důležitou chvíli jsme si spolu sedli a začali hledat chyby, které jsme v poslední době udělali. Zhodnotili, jaké projekty nás zbrzdily a co bylo původem komplikací. Nastavili jsme si nová pravidla a začali makat nad novým pracovním plánem, který postupně začínáme nasazovat a brzy budeme vyhodnocovat první výsledky. Už si nemůžeme dovolit a hlavně nechceme opět usnout a nechat věci plavat. Při dnešním vývoji digitálního trhu a technologií, pokud se chcete alespoň udržet na místě, musíte běžet. A když chcete šplhat nahoru, pak musíte být opravdu rychlí, flexibilní a důkladní. Pouštět se do správných projektů se správnými lidmi, neztrácet čas a nespoléhat na náhody. Máme ještě čas, abychom dohnali výsledky z minulého roku a jestli všechno klapne, tak bychom mohli opět prokázat růst.

Ani my nejsme bezchybní

Chtěli jsme se s vámi podělit o to, co se reálně odehrává u nás v kuchyni. Jsme otevřená a upřímná firma, která se neustále vyvíjí a učí se. Teď víme, že když jde všechno dobře a opravdu se daří, tak to není důvod pustit volnoběh a jenom se vést. Naopak, je potřeba pořádně šlápnout na plyn a vymáčknout maximum. Budeme se s vámi dál dělit o to, co se u nás odehrává a co nám pomáhá dosáhnout lepších výsledků. Třeba i někomu z vás to pomůže a bude inspirací. Takže určitě sledujte náš Facebook, aby vám neunikly další informace z naší digitální agentury.

Děkujeme za přečtení a vaši podporu.

Rádi píšeme o tom, čím žijeme a na čem pracujeme. Sledujte proto náš Facebook, Instagram a YouTube.

Máte pro nás zajímavou pracovní výzvu?
Neváhejte nám napsat na info@pro-idea.cz.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store