Martina pečuje o nás a naše klienty

Dobré rozhodnutí ve správný čas

Sergey Petukhov
Jun 12, 2018 · 3 min read

V květnu se k nám přidala naše dlouholetá kamarádka Martina, se kterou jsme měli možnost spolupracovat už v době, kdy jsme teprve začínali. O tom, že bychom ji chtěli u nás ve firmě, jsme přemýšleli už dlouho, jen jsme čekali na vhodnou chvíli. Věděli jsme, že by k nám perfektně zapadla i přes to, že si lidi do týmu pečlivě vybíráme.

Dobré rozhodnutí ve správný čas

Většinou jsme hledali lidi na konkrétní pozice, grafiky a programátory, prostě lidi s jasně nadefinovanou pracovní náplní. Rozhodnutí, že potřebujeme koordinátora mezi klienty a naším týmem přišlo ve chvíli, kdy jsme přestali všechno stíhat vykomunikovat sami. Lidé dlouho čekali na odpověď, prioritně se řešily jen důležité projekty. Věděli jsme, že začínáme mít problém. Původně jsme se to snažili řešit tím, že najmeme více lidí, ale větší tým automaticky znamenal víc času na řízení a komunikaci, takže se vytvářel nový dluh, jak před klienty, tak i kolegy. Bylo jasné, že potřebujeme najít někoho, kdo bude můstkem mezi klienty a týmem a bude se soustředit hlavně na komunikaci, a ne samotnou realizaci. Grafici a programátoři tak budou mít o starost méně a mohou se víc věnovat svojí hlavní činnosti. To se nám podařilo vyřešit, protože se Martina na to perfektně hodila. Díky tomu, že jsme ji přijali, nemuseli jsme odmítat nové příležitosti, které bychom už třeba nestihli vyřizovat.

Ještě lepší služby pro naše klienty

Martina se rychle zorientovala v našich procesech, kromě toho navrhla několik vylepšení naší interní komunikace. Je to rozhodně nejpečlivější člen našeho týmu. Vidíme, že klienti, se kterými ona komunikuje, jsou maximálně spokojeni a projekty, které má na starost, se rychle uzavírají a jsou dotažené po všech ohledech. Za všechno mluví ohlasy klientů, které jsme za posledních pár měsíců získali. Podívejte se například na web služby www.kolibrio.cz, kde si můžete přečíst reference našich zákazníků, pro které jsme vytvořili webové stránky. Martina perfektně doplnila náš kolektiv. Rozdává dobrou náladu a skvěle odvádí svou práci. Rychle se učí a brzy se zapojí do náročnějších projektů. Kromě toho pečuje i o běh kanceláře, hlídá, abychom všeho měli dost a o nic se nemuseli starat. Martina byla rozhodně správné rozhodnuti pro rozvoj naší firmy a jsme rádi, že takového člověka u nás máme. Naše rodina se rozrostla, jsme opět o kus lepší a o další krok blíž k našim cílům.


Děkujeme za přečtení a vaši podporu.

Rádi píšeme o tom, čím žijeme a na čem pracujeme. Sledujte proto náš Facebook, Instagram a YouTube.

Máte pro nás zajímavou pracovní výzvu?
Neváhejte nám napsat na info@pro-idea.cz.

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store