Zvládneme vymáčknout z dnešní doby maximum?

Sergey Petukhov
Jun 25, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Hodiny bohužel nejsou nafukovací

Našli jsme jádro pudla

Na čem momentálně pracujeme

Nordstart: Severní vítr je svěží

Budujeme kvalitní tým a kvalitní služby

Chceš se k nám přidat?


Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Sergey Petukhov

Written by

Proidea

Proidea

Vítejte na blogu teplické digitální agentury Pro-idea s.r.o. Naše firma je plná příběhů, o které se s vámi rádi podělíme, bez filtru a přibarvování. Rozhodně zůstaňte s námi, bude to ještě zajímavé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store