ProjectMind | Blog’da Neler Oluyor?

Kudret Keskin
Jan 23 · 2 min read

2020 dönemi bir çok anlamda zoraki değişimi beraberinde getirdi. İş Yapış süreçlerimizi gözden geçirecek bolca vaktimiz de oldu, acaba neler oluyor diyerek endişelendiğimiz zamanlarımız da… Tüm bunların hepsini geride bırakacak yollardan biri bana göre çok sevdiğimiz işimize sevgiyle ve tutkuyla bağlı kalarak ilk günkü heyecanımızı korumak ve bu motivasyonu etrafımızla paylaşmak oldu. Her zor günlerin ardından önünüzü aydınlatacak bir ışık doğuyor. Ben kendi adıma hep buna inanıyorum. Her zorlanma kabuğunu kırmak için bir fırsat oluyor. Bu yüzden optimist olmak kazandırır. 💪

Canım şirketimiz ProjectMind için Medium üzerinde Sare Gönenç , Oğuz Atılan ve Gül Pınar ile kafa patlatıp aktif bir blog oluşturduk. Bu yıl 80 adet içerik çıkarmayı planlıyoruz. Bunun için sürdürülebilir içerik üretimi ve yönetimini yapan 4 kişilik de bir ekip kurduk. Brief çıkarmak, content yazmak, güncellemek vb. tüm aksiyonları collaborative bir şekilde yönetiyoruz. Blog yönetimini öz eleştiri yapmak gerekirse ben daha önceden bireysel olarak yapabileceğimi düşünüyordum fakat bunun sistemli ve ekip işi olması verimliliği 10 katına çıkarıyor.

ProjectMind’ın sadece bir tasarım şirketi olmadığının, güçlü bir dijital transformasyon ve tasarım partneri olduğunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla bu blogumuzda Inovasyondan, iş zekasına ve veri güvenliğine kadar ve bunun içinde kullanıcı deneyiminin payı nedir ve kullanıcılar bunlardan nasıl faydalanırı verebilmek temel noktamız.

Anlatacak o kadar çok şey var ki! İş partnerlerimize dedike çalışan, contracted çalışan ağımızla 5x bir büyümemiz oldu bundan da bahsetmek istiyorum fakat sözüm söz bu başka bir yazının konusu olsun. Bu anlamda bu içeriği kısa tutmaya özen göstererek bizi takip edebileceğiniz bir kaç hesabımızı ve yazılarımızın ulaşılabilir linklerini buraya bırakıyorum.

ProjectMind

Tasarım Partneriniz

By ProjectMind

Deneyim Odaklı Tasarım Stüdyosuyuz. Fikirden ürüne, tasarımdan deneyime işinizi tasarlıyoruz. www.ProjectMind.co Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Kudret Keskin

Written by

Be inspired by with design thinking and better living. #Entrepreneur . #Designer . #Curious . #Startups . #ui . #ux . #IoT . https://dribbble.com/kudreto .

ProjectMind

Geliştirme ekipleri ve iş ortaklarıyla çalışan bir tasarım ekibiyiz. Çevik/Agile yöntemleri benimseyen bir ekibiz.

Kudret Keskin

Written by

Be inspired by with design thinking and better living. #Entrepreneur . #Designer . #Curious . #Startups . #ui . #ux . #IoT . https://dribbble.com/kudreto .

ProjectMind

Geliştirme ekipleri ve iş ortaklarıyla çalışan bir tasarım ekibiyiz. Çevik/Agile yöntemleri benimseyen bir ekibiz.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store