Inteligentne tokeny 101

Podczas prac nad protokołem Bancor zaczęliśmy sobie uświadamiać, że robiąc to, co robimy, w gruncie rzeczy tworzymy nowy rodzaj waluty — taką, która w sposób naturalny jest płynna. Zgodnie z branżową konwencją, zdecydowaliśmy nazwać się wszystkie tego typu waluty inteligentnymi tokenami, ponieważ bazują na inteligentnych kontraktach, a tokeny to nazwa, jaką społeczność Ethereum oraz literura określa wszystkie dobre generowane przez użytkowników w oparciu o ERC20.

Najważniejszą funkcja inteligentnych tokenów jest fakt, że mogą być zakupywane lub likwidowane (sprzedawane) w dowolnym momencie, bezpośrednio przez ich inteligentny kontrakt, bez konieczności użycia giełdy oraz połączenia drugą stroną w celu wymiany. To może brzmieć jak voodoo, ale w gruncie rzeczy jest to dosyć proste. Oto, w jaki sposób to działa:

  • Po pierwsze, należy zrozumieć, że inteligentne tokeny to pieniądze posiadające pieniądze. Oznacza to, że inteligentny kontrakt, w oparciu o który funkcjonuje token, ma w swoim posiadaniu co najmniej jeden inny token (inteligentne kontrakty są w stanie to osiągnąć). Odwołujemy się do tych tokenów jako do rezerw, w sposób podobny, w jaki banki centralne emitujące waluty posiada rezerwy w postaci zagranicznych walut.
  • Po drugie, każdy może zakupić inteligentny token przy pomocy jego tokenów rezerwowych, po prostu poprzez przekazanie tokena rezerwowego do kontraktu inteligentnego tokena, który w zamian przesyła osobie kupującej nowowygenerowane jednostki inteligentnego tokena. To sposób podobny do tego, w jaki tokeny generowane są przez inteligentne kontrakty obsługujące ICO w zamian za inne tokeny (jak na przykład Ether). Jednakże w przypadku inteligentnych tokenów, możliwa jest również operacja odwrotna, co oznacza, że posiadacz inteligentnego tokena może zdecydować się na likwidację jednostek oraz otrzymanie tokena rezerwowego w zamian, w efekcie usuwając te jednostki inteligentnego tokena z obiegu, a wszystko to dzieje się bezpośrednio przez kontrakt inteligentnego tokena. Zasób inteligentnego tokena zwiększa się i zmniejsza wraz z zapotrzebowaniem na niego.
  • Trzecią i najważniejszą rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, jest to, że inteligentne tokeny ustanawiają swoją własną cenę,w odniesieniu do każdego tokena rezerwowego, który się na nich składa. Cena automatycznie zwiększa się, gdy inteligentne tokeny wykupywane są z rezerwy oraz mniejsza się, gdy są likwidowane na rzecz tokenów rezerwowych. Dokładne równania oraz dowody znajdują się w naszym artykule technicznym, w gruncie rzeczy kwestia sprowadza się do tego, że cena jest ułamkiem rezerw inteligentnego tokena i jego dostępności. Obliczenia będące częścią algorytmu tokena gwarantują, że rezerwa może zostać wyczerpana wyłącznie wtedy, gdy każda jednostka tokena co do jednego zostanie zlikwidowana, a udało się to osiągnąć poprzez ustanowienie stałej proporcji rezerwy (konfigurowalnej przez twórcę inteligentnego kontraktu, na przykład 10%) w stosunku do kapitalizacji rynku danego inteligentnego tokena (jego zasobów razy jego ceny). Ta proporcja nazywana jest „Constant Reserve Ratio” (stała proporcji rezerwy) albo CRR, a każdy token rezerwowy będący w posiadaniu inteligentnego kontraktu ma predefiniowane CRR. Łączne CRR wszystkich tokenów rezerwowych musi być większe od 0% oraz wynosić maksymalnie 100%.

Może zastanawiać, do czego potrzebna jest taka funkcja, skoro płynność oraz odkrywanie ceny można osiągnąć poprzez aktywność handlową na giełdach. Czy rzeczywiście konieczne jest alternatywne rozwiązanie?

Krótka odpowiedź brzmi „tak”, a oto dlaczego:

Giełdy mogą być postrzegane jako łączniki pomiędzy podmiotami o przeciwnych potrzebach. Każda wymiana składa się z dwóch kontrastujących transakcji, w przypadku których jedna strona kupuje to, co sprzedaje druga. Konieczność znalezienia podmiotu o przeciwnych potrzebach jest przyczyną tego, że waluty oraz inne dobra muszą liczyć się z ryzykiem braku płynności. Ten problem czyni niemożliwą płynność niewielkich walut (takich jak lokalne waluty, punkty lojalnościowe i inne użyteczne kredyty).

Dodatkowo, dostarczyciele płynności, tacy jak inwestorzy i twórcy rynku w naturalny sposób dążą do maksymalizacji zysków. Oznacza to, że w przypadku obecnego systemu giełd płynność wiąże się z pewnym kosztem.

Inteligentnych tokenów nigdy nie będzie dotyczyło ryzyko braku płynności. Uczestnictwo inwestorów oraz twórców rynku w handlu staje się opcją, a nie wymaganiem. W gruncie rzeczy, inteligentne tokeny mogą być postrzegane jako tokeny, które mają wbudowane automatyczną możliwość budowania dla siebie rynku, zarządzaną przy pomocy inteligentnego kontraktu.

U podstaw prac nad koncepcją inteligentnych kontraktów, zaczęliśmy zastanawiać się nad implikacjami posiadania przez inteligentny kontrakt więcej niż jednego tokenu rezerwowego. Odkryliśmy, że w takim przypadku inteligentny token staje się łącznikiem pomiędzy swoimi tokenami rezerwowymi¸pozwalając każdemu na używanie inteligentnego tokenu jako tokenu pośredniczącego w zamianie jednego tokena rezerwowego na inny, używając dwuetapowego procesu w którym inteligentny token jest zakupywany przez jedną rezerwą, a następnie natychmiastowo likwidowany do innej.

Możliwość posiadania licznych rezerw pozwala na tworzenie tego, co nazywamy wymieniaczami tokenów (inteligentne kontrakty posiadające dwie rezerwy, każdą z 50% CRR) oraz zdecentralizowanych koszyków tokenów (inteligentne tokeny posiadające liczne rezerwy składające się na 100% CRR). Każde z tych ekscytujących zastosowań zasługuje na własny post na blogu, więc wyczekujcie dodatkowych informacji w przyszłości.

Najinteligentniejszą rzeczą na temat inteligentnych tokenów jest to, że mogą stawać się coraz bardziej inteligentne z czasem, wraz z dodawaniem nowych funkcjonalności dla protokołu Bancor. Dodatkowe funkcje inteligentnych tokenów, o których będziemy pisać w krótce, to na przykład delegowane odzyskiwanie kont (czyni zapomnienie hasła mniej problemowym) oraz wbudowane skarbce, które w sprytny sposób zapobiegają potencjalnym szkodom w przypadku kont, których bezpieczeństwo zostało naruszone. Te funkcje mają na celu uczynić inteligentne tokeny łatwymi do używania przez każdego, ponieważ dążymy do mainstreamowej adaptacji. Wieżymy, że inteligentne tokeny mogą uczynić przełomy technologii blockchainowej bardziej osiągalnymi oraz istotnymi dla wszystkich. Chętnie poznamy Wasze przemyślenia na temat tego, w jaki sposób inteligentne tokeny mogą się rozwijać.

Like what you read? Give Maayan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.