Provoost on Crypto
Published in

Provoost on Crypto

Van wie is deze bitcoin?

This post is in Dutch. The short English version is in this Twitter thread:

Ik hou rechtspraak.nl in de gaten op uitspraken die iets met Bitcoin te maken hebben. De site publiceert slechts een selectie van alle zaken, maar er zitten juweeltjes tussen. Zo was er een systeembeheerder die, volgens de rechter onterecht, ontslagen werd omdat hij een Bitcoin mijn op kantoor gebouwd had. De meeste zaken gaan echter over witwassen.

Lees verder op mijn blog.

--

--

My thoughts on Bitcoin and other interesting projects.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store