Actual Effort Is Irrelevant

เมื่อถูกถามว่า “งานนี้ใช้เวลาเท่าไร?” คำตอบที่เราให้กลับไปนั้นเป็นตัวเลขประเภทไหน?

“งานนี้ 3 วันครับ”

มันคือ 3 วันแบบที่ว่าห้ามมีใครมายุ่มย่าม ห้ามมีงานแทรก ห้ามเรียกเข้าประชุม แบบนี้รึเปล่า?

หรือมันคือ 3 วันแบบที่ว่าไม่ว่าจะถูกขัดถูกแทรกแค่ไหน งานนี้จะเสร็จแน่นอนภายใน 3 วัน

แบบแรกคือเวลาที่แท้จริงในโลกอุดมคติ แบบที่สองคือเวลาที่แท้จริงในโลกความจริง

เพราะการประเมินระยะเวลาควรยึดหลักความจริง ผมจึงเผื่อเวลาไว้จนเป็นนิสัย บางครั้งมากจนดูน่าเกลียด

งานนี้ 2 สัปดาห์ ผมจะบอกว่า 1 เดือน และส่วนใหญ่แล้วมันจะเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 … แบบนี้โอเคกว่านะ

ข้อผิดพลาดที่สุดของการประเมินเวลาคือมองโลกในแง่ดีเกินไป … ฝึกให้ตัวเองมองโลกในความเป็นจริงดูบ้างครับ

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

Like what you read? Give Piyorot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.