Sanat eserleri Google Art Project ile ayağınıza geliyor.

Pusula TV
Pusula TV
Feb 18, 2014 · 1 min read
Image for post
Image for post

İnsanların binden fazla sanat eserini çevrimiçi olarak keşfetmelerini sağlamak için dünyanın seçkin müzeleri ile işbirliği yaparak hayata geçirilen Google Art Projesiyle dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ve sanata merakı olan biri, tek bir mouse hareketi ile önemli sayıda sanat eserini takip edip, arkasında yatan tarihi öğrenebilecek ve sanatçılar hakkında bilgi edinebilecek.

Google Art Project’e eklenen yeni özellikler arasında yer alan ve sanat yapıtlarının soluna eklenen “Compare” butonu, sanat meraklıları için önemli bir eğitim aracı işlevi üstlenecek. Böylelikle kullanıcılar aynı sanatçının iki farklı yapıtını kıyaslayarak, tarzındaki değişiklikleri, gelişmeleri ve bakış açısındaki yenilikleri keşfedebilecek. Projenin 2 milyon kadar takipçisi bulunan Google+ sayfasına eklenen Hangout uygulaması sayesinde ise ziyaretçiler en sevdikleri koleksiyonları paylaşabilecek ve arkadaşlarına rehberli kişisel tur verebilecek.

Sanat meraklılarının, Google teknolojileri sayesinde Brezilya ve Hindistan’dan Japonya’ya kadar birçok müzeye ve koleksiyona online ulaşmasının heyecan verici olduğunu belirten Google Art Project Direktörü Amit Sood, tek bir sanat yapıtının bile eklenmesi için projeye katkı sağlayan kurumların çok fazla çaba sarf etmesi gerektiğini, dolayısıyla son bir kaç yıl içinde bu kadar büyük bir ilerleme sağlanmasının inanılmaz olduğunu dile getiriyor.

pusulatv

International news programme

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store