Hướng dẫn cài Ubuntu Server trên VMware Player

Đỗ Anh Tú
Mar 9, 2016 · 4 min read
Tự cài đặt Ubuntu Server 14.04 trên VMware Player 12

Mở đầu Series "Hướng dẫn trở thành Sysadmin" của HVN, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và settings cho Ubuntu Server trên máy ảo VMware Player 12 để học và thực hành các bài tập trên đó.

Đầu tiên phải cài VMware Player trước đã. Lý do chọn VMware chứ không phải Virtualbox vì mình thích thằng này hơn :v Hướng dẫn cài chi tiết ở đây. Và khi dùng VMware các bạn sẽ không gặp lỗi về Network nữa, đỡ phải sửa lằng nhằng. Nếu ai muốn xài Virtual Box thì có thể vào link này để đọc bài hướng dẫn chi tiết.

Bạn cũng sẽ cần đến file cài đặt Ubuntu Server nữa.Download file ISO tại đây. Nên dùng bản LTS để có sự ổn định.

Tạo một máy ảo VMware mới

Sau khi ấn Finish bạn đã tạo thành công một máy ảo để cài đặt Ubuntu Server. Nó sẽ tự động Start và đưa chúng ta đến phần cài đặt.

Cài đặt Ubuntu Server 14.04 và các thiết lập

Các bước đầu chọn ngôn ngữ và bàn phím thì cứ để như mặc định nhé. Không có nhiều thứ cần phải chỉnh sửa ở đây.

Phần tiếp theo khá quan trọng. Các bạn cần đặt Password đủ phức tạp và dài trên 8 ký tự. Và không Encrypt thư mục /home, vì có thể sẽ gây lỗi lằng nhằng sau này.

Tiếp theo là phân vùng để cài đặt. Vì ở đây chúng ta dùng máy ảo nên thoải mái sử dụng toàn bộ phân vùng để cài đặt cho nhanh, nhưng nếu máy ai có dữ liệu thì nên dùng Gparted phân vùng kĩ càng, rồi Manual tạo phân vùng boot "/" và phân vùng swap trước khi cài đặt.

Nếu không dùng Proxy thì phần này để trống.

Tự động cài đặt các Update liên quan đến bảo mật.

Cài Open-SSH để chút nữa chúng ta sẽ SSH vào server. Cài Grub nữa và chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt.

Done. Bạn đã có trong tay một Server free để tha hồ vọc. Login bằng User name và Password đã tạo nhé.

PyMivn

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store