IPython 6 xuất chuồng, auto-complete siêu tốc

Viet Hung Nguyen
Apr 21, 2017 · 2 min read
Auto-complete IPython 6

Một công cụ không thể thiếu của bất cứ lập trình viên Python nào: IPython

Chữ I ở đây luôn được viết HOA, phân biệt với các sản phẩm của Apple (iPhone, iPad…). Chữ I này là viết tắt của “Interactive”.

IPython là gì?

Nếu bạn vẫn chưa biết IPython thì đây là những tính năng nổi bật:

  • Auto-complete: chỉ gõ một phần của câu lệnh / function rồi bấm phím tab, IPython sẽ hiện ra các lựa chọn có thể.
  • Có màu cho các từ khoá của Python (if/def/for/list/str …)
  • Truy cập nhanh nội dung của help(x): Ví dụ để xem method print làm gì, gõ print?
  • Lựa chọn trong danh sách các method với cú pháp: ‘abc’. rồi gõ phím Tab
  • Các magic command thực hiện các “phép màu”. Ví dụ %timeit để đo thời gian, xem dùng theo phương pháp nào nhanh hơn:
In [8]: %timeit ‘sum(range(10000000))’
10.9 ns ± 0.14 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100000000 loops each

Cải tiến trong IPython 6

Trước đây, để tính năng “auto-complete” hoạt động, bạn cần phải đặt giá trị đó bằng một cái tên, rồi dùng cái tên đó để thực hiện auto-complete

Ở phiên bản cũ, auto-complete chỉ hoạt động khi bạn đặt tên cho object

Giờ thì bạn không cần cái tên (biến) đó nữa.

Thì sao?

Tưởng tượng bạn có 1 dictionary chứa nhiều list và dictionary khác, giờ đây ta có thể dễ dàng truy cập và có auto-complete đến từng phần tử bên sâu trong dict:

Tính năng auto-complete trong IPython6 xịn hơn

Chỉ hỗ trợ Python 3

Cho thấy sự quyết tâm sử dụng Python3 của cộng đồng IPython 😍

Đăng ký học Python 3 từ con số 0 tại https://pymi.vn/ — trung tâm đào tạo lập trình viên Python số 1 Việt Nam.

Nhập email vào http://invite.pymi.vn/ để nhận thư mời tham gia forum hỏi đáp Python, Django, Golang, Linux …

Cài đăt: https://jupyter.org/install.html

Theo: https://blog.jupyter.org/2017/04/19/release-of-ipython-6-0/

PyMivn

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam

PyMivn

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam

Viet Hung Nguyen

Written by

Python addict, CLI lover, minimalist, runs pymi.vn

PyMivn

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam