PyMivn
Published in

PyMivn

IPython 6 xuất chuồng, auto-complete siêu tốc

Auto-complete IPython 6

Một công cụ không thể thiếu của bất cứ lập trình viên Python nào: IPython

Chữ I ở đây luôn được viết HOA, phân biệt với các sản phẩm của Apple (iPhone, iPad…). Chữ I này là viết tắt của “Interactive”.

IPython là gì?

Nếu bạn vẫn chưa biết IPython thì đây là những tính năng nổi bật:

  • Auto-complete: chỉ gõ một phần của câu lệnh / function rồi bấm phím tab, IPython sẽ hiện ra các lựa chọn có thể.
  • Có màu cho các từ khoá của Python (if/def/for/list/str …)
  • Truy cập nhanh nội dung của help(x): Ví dụ để xem method print làm gì, gõ print?
  • Lựa chọn trong danh sách các method với cú pháp: ‘abc’. rồi gõ phím Tab
  • Các magic command thực hiện các “phép màu”. Ví dụ %timeit để đo thời gian, xem dùng theo phương pháp nào nhanh hơn:
In [8]: %timeit ‘sum(range(10000000))’
10.9 ns ± 0.14 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100000000 loops each

Cải tiến trong IPython 6

Trước đây, để tính năng “auto-complete” hoạt động, bạn cần phải đặt giá trị đó bằng một cái tên, rồi dùng cái tên đó để thực hiện auto-complete

Ở phiên bản cũ, auto-complete chỉ hoạt động khi bạn đặt tên cho object

Giờ thì bạn không cần cái tên (biến) đó nữa.

Thì sao?

Tưởng tượng bạn có 1 dictionary chứa nhiều list và dictionary khác, giờ đây ta có thể dễ dàng truy cập và có auto-complete đến từng phần tử bên sâu trong dict:

Tính năng auto-complete trong IPython6 xịn hơn

Chỉ hỗ trợ Python 3

Cho thấy sự quyết tâm sử dụng Python3 của cộng đồng IPython 😍

Đăng ký học Python 3 từ con số 0 tại https://pymi.vn/ — trung tâm đào tạo lập trình viên Python số 1 Việt Nam.

Nhập email vào http://invite.pymi.vn/ để nhận thư mời tham gia forum hỏi đáp Python, Django, Golang, Linux …

Cài đăt: https://jupyter.org/install.html

Theo: https://blog.jupyter.org/2017/04/19/release-of-ipython-6-0/

--

--

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store