PyMivn
Published in

PyMivn

Tạo môi trường lập trình Python trên Windows với WinPython

Do yêu cầu công việc, mình phải sử dụng Windows làm hệ điều hành chính. Bài này sẽ giới thiệu cách tạo môi trường lập trình Python trên Windows. Một điểm khác biệt với các cách cài Python trên Windows khác là nó portable. Đó là WinPython, “Cách dễ nhất để chạy Python trên mọi máy Windows, mà chẳng cần cài đặt gì hết!”.

Download và giải nén WinPython:

Vào https://sourceforge.net/projects/winpython/files/ tải về phiên bản tương ứng. Bài này lấy ví dụ WinPython tương ứng với Python 3.5.

Khi vào danh mục download sẽ thấy 2 dạng bộ cài có dung lượng chênh lệch nhau khá lớn: WinPython-xxbit-3.x.x.xQt5.exe và WinPython-xxbit-3.x.x.xZero.exe. Bản Qt5 có chứa sẵn rất nhiều package như pip, ipython, jupyter, PyQt… và có luôn cả QtDesigner cho ai muốn làm GUI. Mình sẽ dùng bản Zero cho nhẹ (22.5MB, có sẵn pip) và cài đặt thêm ipython, jupyter. Nhớ chọn bản 32bit/64bit phù hợp với Windows của bạn. Mình dùng Windows 7 64bit.

Lưu ý: Đối với Windows 7, 8 thì cần có Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 mới chạy được WinPython sau khi giải nén. Đối với Windows XP, nên dùng Python 3.4

Các bước giải nén rất đơn giản:

Cài đặt jupyter:

Sau khi giải nén xong, vào đường dẫn đã chọn (D:\WinPython-64bit-3.5.3.0Zero) chạy file WinPython Command Prompt.exe, cửa sổ Command Prompt hiện lên gõ pip install jupyter

Quá trình cài đặt diễn ra bình thường nếu không có dòng nào màu đỏ. Sau khi cài xong, gõ jupyter notebook để chạy jupyter!

Từ giờ, mỗi khi muốn chạy jupyter bạn có thể chạy file Jupyter Notebook.exe trong thư mục WinPython

Khi cài đặt jupyter, ipython cũng được cài luôn. Muốn chạy ipython, bạn bật WinPython Command Prompt và gõ ipython.

--

--

Tin tức về thế giới xung quanh Python Việt Nam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store