Qest
Published in

Qest

Mezi jedničkou a nulou — #27 Karolína

O začátcích v IT, písničkách a code-reviews.

‚‚Písnička, kterou mám hodně spojenou s Qestem a která mě napadla jako první, je Popelka.‘‘

Qest na horách (2/2022)

--

--

Články ze softwarové firmy Qest technologies. O lidech, IT, technologiích.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store