QSS u saradnji s partnerom IBM, predstavio analitičko rješenje Cloud Pak for Data on Diet

QSS
QSS
Nov 5, 2020 · 3 min read

QSS s dugogodišnjim partnerima želi učiniti vodeće analitičke platforme brzo i lako dostupnima u BiH

QSS Blog #IBM #QSSsmartit #dataanalytics #partnership #Clouddata

QSS je s dugogodišnjim partnerom IBM, s kojim radi na najvećem analitičkom projektu u regionu i implementira cjelokupan analitički portfolio, prezentirao modularnu, visoko integrisanu, visoko skalabilnu mikroservisnu platformu Cloud Pak for Data, za koju i IBM i QSS smatraju da će dominirati u ovoj oblasti u budućnosti.

Cloud Pak for Data on Diet: Rješenje korisnicima omogućava da obrađuju podatke iz više izvora, te da dobiju korisne izvještaje iz ovih podataka. Rješenje je bazirano i na umjetnoj inteligenciji i zna prepoznati određene paterne u ponašanju, te se koristi u implementaciji Business Intelligence i unapređenju Data Warehouse rješenja.

Analitički projekti nisu više egzotična rješenja rezervisana samo za velike kompanije nego su u ovim, za biznis turbulentnim vremenima, više nego prijeko potrebna i manjim kompanijama. Analitika može brzo kreirati jasne spoznaje koje nam mogu biti od presudnog značaja za adaptaciju biznisa na nove poslovne okolnosti.

QSS u razvojnom odjelu ima više od deset razvojnih inženjera koji svakodnevno rade na različitim analitičkim projektima podržanih od strane desetak sistemskih inženjera koji implementiraju i osiguravaju različite analitičke platforme.

Partnerstvo: IBM i QSS — Silver Business partner

Fokus QSS-a, kao do sada, jeste educiranje uposlenika tako da posjeduju stručno, domensko znanje i da ga mogu primijeniti neovisno od alata i platformi koje kupac ima ili preferira. Zahvaljujući tome, analitički projekti QSS-a su i na klasičnim i na mikroservisnim arhitekturama, na komercijalnim i open-source bazama, na IBM, Microsoft, RedHat, SAP ili Oracle tehnologijama.

U proteklih godinu dana QSS je implementirao:

  1. Analitička rješenja za BH Telecom, ESP (OPA), CBBH, PU FBiH
  2. Trenutno implementira analitička rješenja za Ministarstvo Sigurnosti BiH i Brčko Distrikt
  3. Implementira kompletan stack analitičkih tehnologija od ETL-a, kreiranja data dictionary-ija i data governancea, analiza, kreiranja i punjenja analitičkih modela tj. DWH, kreiranja prediktivnih modela, klasičnog analitičkog izvještavanja potpomognutog AI/ML, Real-time event processing — RTEP
  4. Trenutno QSS radi i na više BigData projekata
  5. QSS je napravio prve korake i u izvozu QSS-ovih analitičkih usluga na njemačko tržište

Follow QSS — smart it:

Website: www.qsscloud.ba / www.qss.ba
LinkedIn: www.linkedin.com/company/qssdoo
Facebook: www.facebook.com/qss.ba
Twitter: www.twitter.com/it_qss

QSS-smart it.

Serving digital innovation

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store