Treća generacija sigurne QSS Cloud infrastrukture (Secure Cloud)

QSS
QSS
Oct 29 · 8 min read

QSS 3 Gen Secure Cloud & Endpoint Protection

Ekspert intervju — Aida Bejtula, Head of Sales and Marketing, QSS

QSS Blog #QSSLeadershipThought #Securecloud#security #value

Image for post
Image for post

Nedavno smo objavili da je dostupna naša nova, treća generacija sigurne Cloud infrastrukture. Svjedoci smo koliko je svakodnevno na različite načine ugrožena sigurnost našeg rada i djelovanja, naših dobara i dostignuća, organizacija u kojima radimo, naših porodica, naših podataka kao i nas samih.

Već duži niz godina QSS radi na jačanju sigurnosti digitalnih rješenja koja svakodnevno koristimo. Početkom ove godine, koja je po mnogo čemu specifična i koja je jasno i precizno pokazala svu našu eksponiranost, da ne kažemo slabost prema mnogobrojnim sigurnosnim prijetnjama, odlučili smo da kreiramo Cloud infrastrukturu i poslovnu platformu u kojoj sigurnost i dostupnost podataka i aplikacija nije opcija, nego je ugrađena u istu od samog početka. Naša nova infrastrukturna rješenja donose više sigurnosti, mnogo veću vrijednost, ali i bolju dostupnost egzistencijalno bitnih tehnoloških rješenja za domaće organizacije.

Naravno, sve funkcionalnosti naše nove Cloud platforme dostupne su i našim partnerima uz stimulirajuće komercijalne uslove kako za njih, tako i za njihove korisnike.

Izuzetno nam je bitno da u ovim vremenima kada dostupnost tehnoloških rješenja znači biti ili ne biti za egzistenciju jedne ekonomije, zemlje ili pojedinca da su ta rješenja dostupna u našoj zemlji i da naši najvrjedniji podaci ostanu sigurni i pod našom kontrolom.

Intervju

1. Možete li nam reći nešto više o trećoj generaciji QSS Clouda i po čemu se razlikuje od prve i druge QSS Cloud generacije?

Treću generaciju definiše nova VMware vCloud platforma na vSphere 7 tehnologiji, kao i nova Microsoft Azure Stack platforma za Microsoft Private Cloud u BiH. Nova Software Defined Network (SDN) tehnologija će omogućiti potpunu enkripciju mreže, firewall audit i virtual network peering (VNet).

Naš prvi vlastiti data centar smo implementirali 2004. godine, a s prvim Cloud servisima i našom Cloud Gen 1 platformom smo izašli na tržište 2005. godine. Kao virtualizacijska platforma je u to vrijeme korištena ESX VMware tehnologija na enterprise infrastrukturi. Nudili smo nekoliko osnovnih servisa, kao što su email hosting i virtualni serveri nižih performansi.

Korištena je Cisco ACI SDN tehnologija, FalconStor virtualizirani storage, kao i VMware vCloud, Windows Azure Pack i Microsoft Cloud Platforma.

Mislim da je svaka generacija naših Cloud servisa bila prilagođena svom vremenu, tržišnim potrebama i potražnji od strane korisnika. Kako je tehnologija napredovala i tržište se mijenjalo, tako smo i mi prepoznavali koje su to nove funkcionalnosti i benefiti koje želimo ponuditi.

Osnovna razlika između treće generacije i prethodne dvije je u tome što smo ovaj put prilikom kreiranja servisa prvo sebi odmah na početku postavljali pitanje “Koji su to potencijalni sigurnosni propusti koji se mogu desiti prilikom korištenja jednog ovakvog servisa?” Nismo željeli da u ovoj generaciji našeg Clouda sigurnost bude “add-on”, nego nešto što se podrazumijeva.

Image for post
Image for post
Managed Cloud servisi (sigurnost, dostupnost, monitoring, konfigurisanje, upravljanje i unapređenje IT infrastrukture i servisa)

2. Prelaskom kompanija u Cloud pojavljuju se novi sigurnosti problemi i prijetnje. Da li treća generacija QSS Clouda prati trendove kada je sigurnost u pitanju?

Kako raste broj aplikacija i podataka koji se svakodnevno koriste u poslovanju, srazmjerno raste i broj sigurnosnih prijetnji s kojima se kompanije susreću. Samo neke od ovih prijetnji su: otuđenje podataka, hakiranje, malware i ransomware, prijetnje od nesavjesnih radnji unutar organizacije, zloupotreba Cloud servisa, nesigurni API-i itd. Nažalost, broj sigurnosnih prijetnji ovog tipa i u našoj zemlji je u porastu, pa je neminovno da u budućnosti raste potražnja za sigurnijim Cloud rješenjima.

Koliko god da se trudite da razvijete kvalitetne servise kojima ćete prevazići ove prijetnje, one su uvijek prisutne jer ovise i o ljudskom faktoru.

Sve naše poslovne procese, kao i data centre smo cerificirali po ISO 27 001 standardu, što za naše korisnike predstavlja dodatni garant za sigurno upravljanje informacijama u Cloudu.

3. Na koji način Vaši klijenti mogu osigurati dodatnu vrijednost i benefite za svoje poslovanje koristeći treću generaciju QSS Clouda?

Prošlo je više od pola godine od početka pandemije izazvane COVID-19 virusom i sada je već izvjesno da će “novo normalno” zaista to i postati iako smo se svi vjerovatno nadali da je to fraza koju ćemo koristiti samo neko vrijeme. Svakodnevno čujemo primjere kompanija koje su svoje poslovanje u potpunosti usmjerile na rad od kuće ili koje su svoje core aplikacije premjestile u Cloud. Takvih primjera će biti sve više i to je zaista “novo normalno” u poslovnom svijetu. Ovo nije trend koji će u jednom trenutku prestati.

Upravo zbog sigurnosnih razloga o kojima sam govorila, kompanije će sve više pažnje obratiti na način na koji njihovi uposlenici koriste i pristupaju poslovnim aplikacijama. Dodatna sigurnost i dostupnost podataka i aplikacija koje nudimo u našoj trećoj generaciji Cloud servisa, kao i iskustvo u razvoju aplikacija i pružanju IT profesionalnih servisa, predstavljaju dodatne vrijednosti za naše Cloud korisnike.

Image for post
Image for post

Korištenje interoperabilnih i integrisanih aplikacija u cloudu za kompanije može otključati dodatnu vrijednost i ubrzati poslovne procese. Međutim, do ovoga neće doći, niti će se smanjiti kompleksnost poslovnih procesa ako kompanije cjelokupnom procesu digitalne transformacije ne pristupe planski i sistematski.

4. Recite nam više o Cloud ponudi koju ste kreirali za Vaše korisnike? Da li su u pitanju generički servisi ili su oni posebno prilagođeni profilu Vaših klijenata?

U posljednjih 10 godina posvećujemo veliku pažnju razvoju novih servisa na čemu rade timovi koji uključuju stručnjake iz više odjela naše kompanije (operacije i infrastruktura, razvoj poslovanja, prodaja, marketing itd.). Tako je bilo i ovaj put, tako da smo na jednom mjestu skupili svo znanje i iskustvo iz prethodnog perioda i kreirali servise i ponudu koji će odgovarati svim tipovima Cloud korisnika.

Kao rezultat toga smo dobili različite servise i Bundleove prilagođene malim, srednjim i velikim kompanijama iz različitih industrija.

Klijenti od nas najčešće ne traže sigurnosne servise i proizvode, nego sigurnost, a mi im pomažemo da nivo sigurnosti podignu na njima odgovarajući nivo.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
QSS 3 Gen Secure Cloud — Treća generacija sigurne QSS cloud infrastrukture

5. Globalna COVID-19 pandemija je mnoge kompanije natjerala da se prilagode novonastaloj situaciji i ubrzaju prelazak u Cloud. Da li i QSS Cloud servisi treće generacije omogućavaju kompanijama da brže i bolje odgovore na krizu kako bi održale kontinuitet poslovanja?

COVID-19 pandemija je pokazala da moramo biti sposobni da unutar zemlje obezbijedimo ključne resurse potrebne za normalno funkcionisanje ekonomije i društva. Upravo zbog toga smo značajno povećali kapacitete našeg Clouda kako bi u narednom periodu mogli odgovoriti na sve potrebe naših klijenata za servisima unutar BiH.

Za razliku od tradicionalnog IT-a, za korisnike je implementacija i početak korištenja Cloud servisa mnogo jednostavniji i brži, a ostavlja im i više prostora za inovativnost i optimalno korištenje kapaciteta.

6. Koji su to novi QSS Cloud servisi i proizvodi koje nudite? Ko su Vaši tipični Cloud korisnici?

I u trećoj generaciji Cloud servisa smo zadržali naše ključne usluge poput: Virtualnih data centara (VDC), Virtualnih servera (VPS), Cloud Storage-a, Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup as a Service (BaaS), ali smo našu ponudu proširili i dodatnim servisima prilagođenim radu od kuće poput QSS Remote Office-a i QSS Video Conferencing servisa, kao i novim security servisima kao što je QSS Secure Cloud treće generacije. Korisnicima i dalje nudimo mogućnost da kombinuju više različitih servisa ili da kupe različite Bundleove servisa po povoljnijim cijenama.

Image for post
Image for post
QSS Secure Cloud Endpoint Protection

Već sam govorila o jednostavnoj integraciji svih elemenata Cloud servisa treće generacije, a ovaj benefit je omogućio da ponudimo i sveobuhvatno upravljanje i održavanje IT infrastrukture za naše korisnike kroz IT as a Service (ITaaS) uslugu. Ovo se pokazalo veoma korisnim naročito danas kada postoji problem nedostatka kadrova i povećanog odlaska IT stručnjaka izvan naše zemlje.

U proteklih 20+ godina smo uspješno tranformisali poslovanje preko 500+ naših klijenata, kroz više hiljada različitih projekata.

Bez obzira na veličinu korisnika i industriju iz koje dolaze, svi oni veoma brzo ostvaruju slične benefite kao što su: optimizacija poslovnih procesa i korištenja infrastrukturnih i ljudskih resursa, veća agilnost poslovanja, bolja prilagodljivost zahtjevima tržišta, različite uštede, veća sigurnost, lakše upravljanje infrastrukturom, kvalitetniji monitoring i sl.

Saznajte više o QSS 3 Gen Secure Cloud:

https://bit.ly/3mz4rRe

Saznajte više o QSS Secure Cloud Enpoint Protection:

https://bit.ly/2G9pie9

Follow QSS — smart it:

Website: www.qsscloud.ba / www.qss.ba
LinkedIn: www.linkedin.com/company/qssdoo
Facebook: www.facebook.com/qss.ba
Twitter: www.twitter.com/it_qss

QSS-smart it.

Serving digital innovation

Sign up for QSS Newsletter

By QSS-smart it.

Subscribe to our newsletter and receive information about the latest QSS publications, upcoming products and services, workshops, videos, blogs and more by email. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

QSS

Written by

QSS

Smart it.

QSS-smart it.

Stay up to date with our news, IT articles, and thought leadership by subscribing to our blog.

QSS

Written by

QSS

Smart it.

QSS-smart it.

Stay up to date with our news, IT articles, and thought leadership by subscribing to our blog.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store