Hình ảnh thời tiết đẹp nhất năm 2016

Những hiện tượng thời tiết kỳ vĩ của tự nhiên đã tạo nên những hình ảnh thật tuyệt vời dưới đây. Đây là bộ hình đoạt giải Nhiếp ảnh gia Thời tiết của Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia và Hội Khí tượng Hoàng gia Anh quốc.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất trong số hơn 800 hình ảnh về đủ mọi loại hiện tượng thời tiết, cho thấy vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của mẹ thiên nhiên.

Chiến thắng chung cuộc. Lốc xoáy ở Colorado, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh gia: Tim Moxon.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.