Brave — gründerbedrift med Flying start

Å bli anerkjent som den man er, hjelper oss til å utvikle oss til selvstendige individer. Dette er grunnleggende for hele arbeidet i Brave, sier Frankeh. — Støtte og anerkjennelse til den enkelte ungdom fører til personlig vekst og et godt grunnlag for å bli gode bidragsytere i samfunnet.

Yvonne Aasbø
May 27, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post

Som åtteåring flyttet Frankeh Yaya Colley (30) og storebroren fra Gambia til Falun i Sverige. Der hadde moren bodd siden Frankeh var 3. Da han ble 13 flyttet de videre til Bamble i Telemark. Frankeh vet hva det vil si å tilhøre en minoritet. Med ham har det gått bra. Svært bra. Med mange av dem han vokste opp sammen med har det gått dårlig. Svært dårlig.

Frankeh er fengselsbetjent. Han ble ansatt som ekstrabetjent i Skien fengsel i 2010. I 2013–14 tok han utdannelsen. Parallelt har han jobbet mye for Barnevernet. Den kombinasjonen skapte ideen:

Jeg visste jeg hadde vært heldig. Hva kunne ha skjedd om jeg ikke hadde hatt fotballen, miljøet der og gode venner?

Flere av dem jeg vokste opp sammen med har jeg senere møtt gjennom jobben. Som innsatte, ikke ansatte. Flere bekjente er døde nå, én gjorde et attentat i Sverige. Det er så lett å havne på utsiden, trå feil. Det trengs et prosjekt som kan ta tak i utfordringene. Myndighetene klarer ikke dette alene. Svaret, det jeg kan bidra med, er Brave. Der får jeg brukt kombinasjonen jeg har av egne erfaringer og kunnskap.

Fortjent prisvinner
I 2017 etablerte R8 gründerprisen ”Flying start”. Vinner ble Frankeh Yaya Colley og hans prosjekt Brave. Juryen mente blant annet:

Image for post
Image for post

”Prosjektet har identifisert og forstått et vesentlig problem, og gründeren viser et brennende ønske om å bidra til å løse utfordringen — som han selv erfarer gjennom sitt daglige virke. Vi mener den presenterte idéen kan utgjøre en forskjell, og i ytterste konsekvens forandre liv. Det snakkes mye om integrering og kriminalitet i minoritetsmiljøer. Dette er en samfunnsutfordring som MÅ løses, og vi ønsker å gi BRAVE-prosjektet og Frankeh Colley en FLYING START!»

Premien Frankeh vant, er å kunne dra omfattende veksler på kompetansen i R8: Gratis kontorplass i 2018 i Dokkveien, Porsgrunn, der R8 har sitt hovedkontor, økonomi- og bedriftsrelaterte råd fra R8 Consulting, strategiske råd i samtaler med ledelsen i R8 — og jobben vi i R8 Edge har gjort med utarbeidelse av en grafisk identitet og nettside for Brave.

En jobb som både vi og Frankeh, ubeskjedent nok, er fornøyd med og stolte av.

Se hele caset her

V føler det er blitt offensivt og friskt, med et formspråk vi tror treffer målgruppen bra. Både ungdommen, myndighetene og samarbeidspartnere.

Ready for take off

Frankeh vil ikke røpe så mye, men vi vet at han allerede har møteavtaler med svært sentrale personer, folk som virkelig kan gi prosjektet Brave en flying start!

- Ja, nå er vi klare, sier Frankeh. — Klare til å møte ungdommen, snakke med myndighetene og mulige samarbeidspartnere; sammen hjelpe ungdom som ellers fort kan havne på utsiden.

— Hvorfor går det galt med så mange?

- Ofte starter problemet med økonomi. Familiene har dårlig råd, de unge får ikke anledning til å være med på det samme som ”alle” andre. Bevisst eller ubevisst søker man sammen med de som er i samme situasjon. Ofte utvikles det en bitterhet — over ikke å ha det som skal til for å lykkes. Det blir lett ”oss mot de andre”. Og veien til kriminalitet er dessverre ofte veldig kort.

Brave kan ikke redde verden, sier Frankeh. — men vi skal gi full gass for å bidra til å gjøre en positiv forskjell!

Image for post
Image for post
Nettsidene fanger essensen av merkevaren og er samtidig informative og brukervennlige.

Les mer om Brave-prosjektet her.

Den visuelle identiteten er frisk og fremoverlent, med et formspråk som målgruppen kjenner seg igjen i.

R8 Edge

R8 Edge.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store