Raptiye
Published in

Raptiye

This is an email from 📌 Raptiye | Bülten , a newsletter by Raptiye.

Raptiye Tasarım Bülteni — Konu #1

--

--

Tasarım ve yazılım odaklı blog. Kullanıcı etkileşiminin tasarlanmasında ve tasarımların kodlanmasındaki süreçler hakkında haftalık içerikler bulacaksınız.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store