12 สิ่งที่อาจไม่รู้ เรื่องผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน

Rattinan
Rattinan
Mar 13, 2019 · 1 min read
  1. แก้ปัญหาความอ้วนแบบเด็ดขาด

ความอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักที่มาก กินเยอะ ขี้เกียจออกกำลังกายอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่ควบคุมความหิว ความอิ่มและการเผาผลาญที่ลดลงด้วย รวมทั้งเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์อาจยังอธิบายได้ไม่หมดว่าทำไมถึงอ้วนได้ขนาดนั้น

2. ลดขนาด มีผลต่อการลดความหิว

การ ผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน ไม่ใช่เพียงการลดขนาดกระเพาะแล้วกินน้อยลงเฉยๆ แต่มีการตัดสัญญาณความหิวลงไปด้วย ส่งผลทำให้ความหิวความอิ่มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต่างจากการกินน้อย ซึ่งเราจะต้องกัดฟันทนหิว ดังนั้นการ ผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน จึงควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่ามาก เพราะแทบไม่หิวเลย

3. ความเสี่ยงไม่ต่างกับผ่านิ่วในถุงน้ำดี

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนนั้น มีค่าเทียบเท่าการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี เพราะปัจจุบันเป็นการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนแบบส่องกล้อง แผลเล็กฟื้นตัวเร็วหมดแล้ว ระยะยาวผลต่อสุขภาพดีกว่าการปล่อยให้อ้วนต่อมาก

4. แก้เครียดได้ ด้วยกำลังใจ

หลังผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน อาจทำให้เกิดความเครียดจากการกินที่เปลี่ยนแปลงได้ ในช่วงแรกของการปรับตัว ดังนั้นกำลังใจที่สนับสนุนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

5. รักษาโรคมากมาย

ผลดีของการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน ไม่ใช่แค่ได้ลดน้ำหนักเท่านั้น มีผลดีต่อการรักษาโรคควมดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าท์ นอนกรน และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงโรคซึมเศร้าที่ดีขึ้นได้ด้วย

6. การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนได้ผลดีมากในการรักษาเบาหวาน

หากคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานและพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่ลดลง การพิจาณาการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนนี้ จะสามารถทำให้เบาหวานหายไปได้ ดังนั้นการลองพยายามรักษาด้วยการใช้ยานานเกินไป กลับทำให้เสียโอกาสที่จะหายขาดจากเบาหวาน

7. แผลเป็นหลังการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนนั้นเล็กมากนะ

ส่วนใหญ่มีรูแผลขนาด 2–4 เซนติเมตร จำนวน 5 แผลเอง

8. ผ่าตัดกระเพาะ การฟื้นตัวนั้นเร็วมาก

เดินได้ใน 24 ชั่วโมง เริ่มจิบน้ำได้ในวันที่สอง และกลับไปทำงานแบบนั่งโต๊ะได้ใน 7 วัน

9. ในสองเดือนแรกหลังการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนจะลำบากในการปรับตัวกับการกินอาหาร

เพราะจำนวนที่ทานอาหารจะน้อยลงมาก หลังจากนั้นจะทานได้ทุกอย่างเป็นปกติ แต่ในปริมาณที่เล็กลง น้ำหนักจะลดลงต่อเนื่อง

10. น้ำหนักจะลดลงเรื่อยๆ จนน้ำหนักจะหายไปราวๆ 60 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักที่เกินมา

เช่น น้ำหนักเดิม 100 กก น้ำหนักปกติคือ 50 กก เกินมา 50 กก หลังการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนน้ำหนักจะหายไปราว 50 กก x 60% = 30 กก. ใน6–8 เดือน หลังจากนั้นจะลดลงอีกช้าๆ ขึ้นกับกิจกรรมการออกกำลังกายและการคุมอาหารต่อเนื่องไปอีก 1 ปี

11. บางคนเข้าใจผิด คิดว่าหลังผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน น้ำหนักจะลดลงไปเรื่อยๆ

ไม่สิ้นสุดจนตาย อันนี้ไม่จริงค่ะ เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดเอง

12. ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน ควรผ่านการอบรมสาขาศัลยกรรมส่องกล้องและการผ่าตัดลดน้ำหนักโดยเฉพาะ

เพราะการผ่าตัดอาจมีอุปสรรคทำให้ต้องแก้ไขภาวะความผิดปกติอื่นๆ ในช่องท้องร่วมด้วยเช่นไส้เลื่อนกระบังลมหรือถุงน้ำดี

@rattinanclinic

rattinanclinic

รัตตินันท์คลินิก ดูดไขมัน ตัดกระเพาะลดน้ำหนัก

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade