Date of migration of clients’ accounts and cooperation with LBworld

ReFork_official
Oct 21, 2020 · 3 min read

We would like to inform you about the planned migration of clients’ accounts and about the termination of the crowdfunding platform members.refork.org.

As part of a long-term partnership, LBworld has created a more secure environment for holding EFK tokens. For users, the LBworld platform has prepared secondary products that will enable holders:

1) transactions
2) yield

of their EFK tokens.

The cooperation with LBworld aims to create a healthy secondary market for EFK tokens and continuously increase its value. The LBworld platform has the highest level of security of clients’ funds and quality customer support.

This cooperation brings the following benefits:

• more secure interface for holding and managing EFK tokens
• yield and liquidity products for the appreciation or sale of tokens without an exchange account
• creates a healthy market for the EFK token and continuously increasing its value

It is important to know that:

• the rights to own and dispose of EFK tokens
• the importance and function of tokens throughout the company

are not affected in any way by the migration.

These are the following changes for all EFK token holders on the members.refork.org platform:

• transfer of tokens to the more secure LBworld platform
• transfer of tokens to their own blockchain wallet

The migration of all client accounts is scheduled for November 14, 2020 at 18:00 CET.

A client support is ready for you at the following telephone number: +420 724 965 000 every business day from 10:00–18:00 CET.

For email communication, please use: podpora@lbworld.eu

To create an account on LBworld, use the instructions HERE.

To transfer tokens to LBworld, use the instructions HERE.

The recommended procedure is to create an account on LBworld.eu and to transfer EFK tokens to the platform before the termination of the ReFork.org platform.

Timely conversion of EFK tokens to the LBworld platform will give you the opportunity to take advantage of secondary products for the EFK token.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

Datum migrace klientských účtů a spolupráce s LBworld

Rádi bychom Vás informovali o plánované migraci klientských účtů a o ukončení činnosti crowdfundingové platformy members.refork.org.

V rámci dlouhodobé spolupráce společnost LBworld vytvořila bezpečnější prostředí pro držení EFK tokenů. Pro uživatele má platforma LBworld připravené sekundární produkty dvojího druhu:

1) transakční
2) zhodnocovací

Spolupráce s LBworld má za účel tvorbu zdravého sekundárního trhu s EFK tokeny a kontinuální zvedání jeho hodnoty. Platforma LBworld disponuje vyšším stupněm zabezpečení klientských prostředků a kvalitní zákaznickou podporou.

Uvedená spolupráce přináší následující výhody:

• lépe zabezpečené rozhraní pro držení a správu EFK tokenů
• produkty pro zhodnocení nebo prodej tokenů bez burzovního účtu
• tvorba zdravého trhu pro EFK token a kontinuální zvedání jeho hodnoty

Je důležité vědět, že:

• práva k vlastnictví a nakládání s EFK tokeny
• význam a funkce tokenů v rámci celé společnosti

nejsou migrací nijak ovlivněny.

Pro všechny držitele EFK tokenů na platformě members.refork.org se tedy jedná pouze o:

• přesun tokenů na lépe zabezpečenou platformu LBworld
• přesun tokenů na vlastní blockchainovou peněženku

Migrace všech klientských účtů je naplánována na 14.11.2020 v 18:00 hodin.

Každý všední den od 10:00–18:00 je pro Vás připravena klientská linka na telefonním čísle: 724 965 000.

Pro emailovou komunikaci prosím použijte: podpora@lbworld.eu

Včasné převedení EFK tokenů na platformu LBworld Vám dá možnost využít sekundárních produktů pro EFK token.

Pro založení účtu na LBworld využijte návod ZDE.

Pro převedení tokenů na LBworld použijte návod ZDE.

Doporučený postup je založit si účet na LBworld.eu a EFK tokeny si na tuto platformu převést ještě před ukončením činnosti platformy refork.org.

refork

Green solution to global plastic problem

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store