EFK Liquidity & transaction fees

ReFork_official
Apr 9 · 7 min read

Why is it important to have EFK Liquidity and how does EFK Liquidity work?

EFK Liquidity is one of the products on the LBworld platform. As part of this product, the client is offered the option of liquidating EFK tokens into Czech crowns. The Client chooses his “Minimum Selling Value” (MSV), for which he is willing to sell owned EFK tokens.

He also chooses the number of tokens he wants to sell and confirms the product order. To enter the correct MSV, it is advisable to monitor the current price on token exchanges (spot price) or regular cryptocurrency exchanges review, which is regularly (on Friday) sent to all registered users on the LBworld platform. It is sufficient to watch the so-called “spot price” on the token exchanges and put the MSV a few percent below this limit.

EFK Liquidity on LBworld

EFK Liquidity is completely free of charge and is intended only for clients registered on the LBworld platform. The use of EFK Liquidity helps the healthy growth of the EFK secondary market on cryptocurrency exchanges.

Compared to the direct sale of tokens on the token exchange, it is more advantageous for the client to use the EFK Liquidity product, as it can rely on the maximum use of liquidity not only on the exchange platform, but also in the over-the-counter LBworld environment. You can see an example from previous months, how big a difference can be between a client that sells tokens directly on the exchange and a client that uses the EFK Liquidity product, here.

Price dump caused by selling pressure with “market orders”

How is the fee for transferring EFK tokens calculated in the Ethereum blockchain?

The EFK token is an ERC-20 token. The token operates on Ethereum blockchain, and fee in Ether is charged for token transfers. The current prices for the transfer are determined by the so-called gas fee.

You can follow current Gas fee prices (transfer fees) here.

The current fees for the transfer of EFK tokens from the LBworld platform is governed by these fees. The fee amount is deducted from the amount of tokens to be withdrawn from the LBworld platform.

The fee is calculated for an individual transaction and not for the volume intended to be sent. Thus, small volume transactions can be very expensive for users. The fee is formed by the Gas fee, which is publicly available and transparent. No additional fees are added to the amount of the Gas fee.

In case that the withdrawal fee from the platform is greater than or equal to the amount specified for withdrawal, the transaction will not be executed and the tokens will be returned to the client’s wallet.

Why should I hold an EFK token?

The EFK token is a token issued by ReFork. Currently, this is the only opportunity to participate with ReFork for a retail client. Although the price of the token is not directly influenced by the company’s results, it can be expected that ReFork’s growth will also be reflected in the price of the EFK token. Currently, the token is listed on two token exchanges and the total capitalization of the token is beginning to increase. With the listing of the token on other exchange platforms and a global marketing campaign, we can expect increased interest in EFK tokens. In addition, ReFork in cooperation with the LBworld platform offers a reward in the EFK Stake product for holding EFK tokens.

With the European Union’s directive banning disposable plastics, we can expect increased interest in ReFork products and thus an increase in awareness of the ReFork brand and EFK tokens. The EFK token has been growing steadily in recent months, both in terms of price and daily trading volumes. In addition, ReFork plans to increase production capacity and expand its product portfolio with new products this year.

Price of EFK token for past 3 months

“We see huge market potential for both ReFork products and EFK tokens. The long-term goal for the EFK token is to stabilize the token at $ 1. This is the current goal for our team in terms of the development of the price of EFK tokens “, said Ondřej Vomela, ReFork CMO.

EFK Likvidita & poplatky za převod tokenů

Proč je důležité míti EFK Likviditu a jak EFK Likvidita funguje?
EFK Likvidita je jedním z produktů na platformě LBworld. V rámci tohoto produktu je klientovi nabízena možnost likvidace EFK tokenů do českých korun. Klient si zvolí svojí ,,Minimální Prodejní Hodnotu” (MNH), za kterou je ochoten vlastněné EFK tokeny prodat.

Dále zvolí počet tokenů, které chce prodat a potvrdí objednávku produktu. Pro správné zadání MNH je vhodné sledovat aktuální cenu na burzovních platformách (spotová cena) nebo pravidelné burzovní review, které chodí pravidelně (v pátek) na všechny registrované uživatele na platformě LBworld. Pro přibližné určení MNH stačí sledovat tzv. „spotovou cenu“ na burzovní platformě a MNH umístit o pár procent pod tuto hranici.

EFK Likvidita je kompletně bezpoplatková a je určena pouze klientům registrovaných na platformě LBworld. Využití EFK Likvidity pomáhá zdravému růstu sekundárního trhu EFK na burzovních platformách.

Ve srovnání s přímým prodejem tokenů na tokenové burze je pro klienta výhodnější využít produkt EFK Likvidita, protože se může spolehnout na maximální využití likvidity nejen na burzovní platformě, ale i v mimoburzovním prostředí LBworld. Příklad z minulých měsíců, jak velký rozdíl může být rozdíl mezi samostatným klientským prodejem na burzovní platformě a produktem EFK Likvidita můžete sledovat zde.

Krátkodobý pád ceny způsobený prodejem velkého množství tokenů na burze

Jak se počítá poplatek za převod EFK tokenu v etherové síti?

EFK token je token typu ERC-20. Token pracuje v etherové síti a za převody tokenů se platí poplatek kryptoměnou Ethereum. Aktuální ceny za převod určuje tzv. Gas fee.

Vývoj aktuální cen Gas fee (poplatků za převod) můžete sledovat zde.

Aktuální poplatek pro převod EFK tokenů z platformy LBworld se řídí právě těmito poplatky. Částka poplatku se odečítá ze sumy tokenů určené pro výběr z platformy LBworld.

Poplatek se vypočítává na jednotlivou transakci a nikoliv na posílaný objem. Objemově malé transakce tak mohou být pro uživatele velmi drahé. Poplatek utváří cena Gas fee, která je veřejně dostupná a transparentní. K částce Gas fee nejsou připočítávány žádné další poplatky.

Proč bych měl EFK token držet?

EFK token je token vydaný společností ReFork. V současné době je to jediná možnost participace se společností ReFork pro retailového klienta. Ačkoliv není cena tokenu přímo navázaná na výsledky společnosti, dá se očekávat, že růst společnosti ReFork se odrazí i na ceně EFK tokenu. V současné době je token zalistován na dvou tokenových burzách a celková kapitalizace tokenu se začíná zvětšovat. Se zalistováním tokenu na další burzovní platformy a globální marketingovou kampaní se dá očekávat zvýšený zájem o EFK tokeny. ReFork ve spolupráci s platformou LBworld nabízí navíc za držení EFK tokenů odměnu v produktu EFK Stake.

Se směrnicí Evropské unie o zákazu jednorázových plastů se dá očekávat zvýšený zájem o produkty ReFork a tím i zvýšení povědomí o značce ReFork a EFK tokenech. EFK token v posledních měsících stabilně roste, a to jak z hlediska ceny, tak i na objemech denních obchodů. ReFork navíc na tento rok plánuje zvýšení kapacity výroby a rozšíření produktového portfolia o nové produkty.

Vývoj ceny EFK tokenu za poslední 3 měsíce

,,Vnímáme obrovský tržní potenciál, a to jak pro produkty ReFork, tak i pro EFK tokeny. Dlouhodobý cíl pro EFK token je stabilizovat token na ceně $1. To je pro náš tým aktuální cíl z hlediska vývoje ceny EFK tokeny”, uvedl Ondřej Vomela, marketingový ředitel ReFork.

refork

Green solution to global plastic problem

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store