Novým partnerem ReForku se stává společnost gastro obaly s.r.o.

ReFork_official
Mar 15, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Po banketu, který se uskutečnil dne 7.3.2019 Vám s radostí oznamujeme, že novým partnerem projektu ReForku se stává společnost gastro obaly s.r.o. Společnost má více jak 15 let zkušeností v oblasti distribuce biologicky rozložitelných produktů.

Manželé Buršovi začali podnikat před 16 lety a byli prvními, kdo začal v České republice distribuovat biologicky rozložitelné produkty. V dnešní době jsou jedním z největších distributorů na území České republiky. Společnost gastro obaly s.r.o. bude i klíčovým partnerem nově vzniklé Asociace pro biologicky rozložitelné materiály.

„Biologicky rozložitelné materiály jsou aktuálním celosvětovým tématem. Nadnárodní korporace byly v tomto ohledu nuceny koncovým zákazníkem k razantním změnám, nejen k postoji k životnímu prostředí, ale také ke změně marketingového chování. Zářným příkladem je v tomto ohledu například McDonald, který změnil barvu loga z ikonické červeno žluté na zeleno žlutou,” komentuje situaci majitel společnosti Michal Burša.

Image for post
Image for post

Manželka Vlaďka ho obratem doplnila slovy: „U Starbucks v České republice si například můžete všimnout, že je psáno, že si můžete přinést vlastní kelímek, což v případě této značky je jistý marketingový trademark”.

Projekt ReFork jde ve stopách velkých společností jako je Tesla nebo Facebook a svojí celosvětovou expanzi financuje také skrze kryptoměny. „Velmi se nám také líbí spojení projektu Reforku s moderním světem kryptoměn,” komentuje Burša kryptoměnu Refork.

Nově uzavřená spolupráce obou společností bude vytvářet obchodních příležitosti a otevírat nové distribuční kanály.

„Velmi si vážíme spolupráce s manželi Buršovými a doufáme, že naše kooperace bude prospěšná nejen nám, ale hlavně stavu naší planety,“ ukončuje vřelými slovy mentor projektu Mgr. Thomas Blaho.

refork

Green solution to global plastic problem

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store