ReFork_official
Jul 15 · 3 min read
Josef Homola with representatives of PP&T

Our production department, headed by Josef Homola (CTO), received the injection molds from the Plastic Parts & Technology s.r.o. shortly after numerous of conducted testings. These molds will allow ReFork to produce up to 1,000,000 pieces per month of each available product. As a result, we are launching the planned distribution to bistros and also to a network of fast-foods. While waiting for injection molds, our team has entered into several key partnership agreements. We will make sure to share further information about our new partners through all official social media.

Take a look at the video shots of testing of our new injection molds below:

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

[CZ] Pilotní formy jsou připraveny pro výrobu!

Josef Homola se zástupci společnosti PP&T

Naše výrobní oddělení v čele s Josefem Homolou (CTO) po sérii testování převzalo formy určené pro pilotní výrobu od společnosti Plastic Parts & Technology s.r.o. Pilotní formy pro zásobování českého trhu poskytnou kapacitu až 1 milion kusů měsíčně od každého produktu. Spouštíme tak plánovanou distribuci do bister a sítí rychlého občerstvení. Při čekání na formy náš tým uzavřel několik klíčových partnerství. O nových partnerech budeme informovat skrze naše oficiální komunikační kanály.

Na záběry z testování našich nových forem se můžete kouknout níže:

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

refork

Green solution to global plastic problem

ReFork_official

Written by

Development and production of ecologic biodegradable products. Biopolymer manufacturer.

refork

refork

Green solution to global plastic problem

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade