We were pleased to welcome the Chinese delegation last week. The purpose of the meeting was to discuss the possibility of the fundraising on the Asian market and also the possibility of listing the EKF token on the largest crypto Exchanges based in Asia. The Chinese business partners explored all our production facilities and met all executives of the ReFork project during the visit.

ReFork_official
Jul 29 · 3 min read
Era Lab representative, Michael Liu, with Mgr. Jan Eisenreich (AK-Drha)

The result of the three-day negotiations was the conclusion of the contract and the plan completion of the crowd sale phase of the project. On top of that, our team was strengthened by a strong foreign partner — Era lab. At last, we are happy to announce that Michael Liu, the president of Era Lab International, has become our advisor focusing on the Asian market.

Ondřej Vomela (CMO — ReFork) at ReFork company welcoming the Chinese delegation

Era Lab International has large experience in areas such as IEO or ICO. The company helped 12 successful projects to launch themselves onto the Asian market.

We believe that such steps will lead to the expansion of fundraising possibilities in the Asian market and will open the door to very important contacts that will help us to expand to China.

We would also like to thank AK DRHA company for their incredibly fast contractual documentation preparation.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

[CZ] ReFork míří s EFK tokenem na asijský trh

V průběhu minulého týdne jsme přivítali čínskou delegaci. Účelem jednání bylo otevření možností fundraisingu na asijském trhu a listing EFK tokenu na největších kryptoměnových burzách sídlících v Asii. Během návštěvy naši čínští obchodní partneři navštívili naše výrobní prostory a poznali všechny vedoucí pracovníky v projektu ReFork.

Zástupce Era Lab, Michael Liu, s Mgr. Janem Eisenreichem (AK-Drha)

Výsledkem třídenního jednání bylo uzavření smlouvy a ucelení plánu pro crowdsale fázi projektu. Dále náš tým posílil silný zahraniční partner společnost Era lab. Naším novým advisorem pro asijským trh se stává Michael Liu, president společnosti Era Lab International.

Ondřej Vomela (CMO — ReFork) při vítání čínské delegace ve společnosti ReFork

Společnost Era Lab International má bohaté zkušenosti na poli IEO či ICO. Má za sebou 12 úspěšných projektů, které pomohla na asijském trhu spustit.

Od tohoto kroku si slibujeme rozšíření možnost fundraisingu na asijském trhu a připravení důležitých kontaktů pro expanzi do Číny.

Za rychlé zpracování smluvních dokumentací děkujeme společnosti AK DRHA, která byla po celou dobu součástí jednání.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

refork

Green solution to global plastic problem

ReFork_official

Written by

Development and production of ecologic biodegradable products. Biopolymer manufacturer.

refork

refork

Green solution to global plastic problem

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade