ReFork Signed a Listing Agreement With the Token Exchange Lbank

ReFork_official
Aug 13, 2020 · 2 min read

ReFork has signed an agreement with the Chinese platform Lbank. This exchange is focused primarily on Asian clients. Lbank has 5 offices, out of which 3 are in China (Shenzhen, Beijing and Shanghai), the other being in South Korea and the Philippines.

In the near future, offices are planned to get open in Vietnam and Dubai. Lbank has 4 million registered users, with daily trading volumes of up to $ 300 million per day.

As a part of the listing on this platform, a marketing campaign will take place, which will include a presentation of EFK token at two conferences, namely in Shanghai and Shenzhen. During the campaign, ReFork will be featured in leading Asian cryptocurrency media.

Lbank will become the second token exchange, where EFK tokens will be listed.

The planned listing date is set for August 17, 2020, 10:00 AM Central European Time, and EFK tokens will start trading against the cryptocurrency pegged to the US dollar, the so-called USDt.

Listing on the Chinese platform is a result of several months of activities in the Asian cryptocurrency market.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

ReFork podepsal listingovou smlouvu s tokenovou burzou Lbank

Společnost ReFork podepsala smlouvu s čínskou platformou Lbank. Tato burza je orientovaná především na asijské klienty. Lbank má 5 poboček, z toho 3 v Číně (Shenzhen, Peking a Shanghai), další v Jižní Koreji a na Filipínách.

V blízké době se chystá otevření poboček ve Vietnamu a v Dubaji. Burza Lbank má 4 miliony registrovaných uživatelů, jejichž denní objem obchodů dosahuje až 300 milionů USD denně.

V rámci zalistování na tuto platformu bude probíhat marketingová kampaň, jejíž součástí bude představení EFK tokenu na dvou konferencích, a to v Shanghaii a Shenzhenu. V průběhu kampaně bude ReFork představen v předních asijských kryptoměnových médiích.

Lbank se stane druhou tokenovou burzou, kde budou EFK tokeny zalistovány.

Plánované datum zalistování je stanoveno na 17. srpna 2020, 10:00 CET a EFK tokeny se začnou obchodovat oproti kryptoměně navázané na Americký dolar, takzvané USDT.

Zalistování na čínské platformě je vyústění několikaměsíčních aktivit na asijském kryptoměnovém trhu.

refork

Green solution to global plastic problem

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store