The EFK token is listed on the largest tracking servers

ReFork_official
Sep 2, 2020 · 3 min read

The EFK token has been successfully listed on the largest cryptocurrency tracking servers. From today, you can find the EFK token on the world’s largest tracking server CoinMarketCap, as well as on trusted trackers CoinGecko, CoinPaprika or WorldCoinIndex.

The listing of EFK on Asian tracking servers will follow in the coming weeks. You can also find the EFK token in the Blockfolio and Delta mobile apps.

By getting listed on the tracking servers, the next phase of the marketing campaign to support the secondary market begins.

Tracking servers are one of the most visited sites in the field of cryptocurrencies. The servers offer a basic overview of cryptocurrencies, on which token exchanges and in which currency pairs they are traded and what is the historical development of price and market capitalization.

Listing EFK tokens on these servers guarantees higher confidence of the cryptocurrency and the project itself.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

EFK token je zalistován na největších srovnávacích serverech

EFK token byl úspěšně zalistován na největších srovnávacích serverech pro kryptoměny. Od dnešního dne můžete EFK token najít na největším světovém srovnávacím serveru CoinMarketCap, dále také na důvěryhodných srovnávačích CoinGecko, CoinPaprika či WorldCoinIndex. Zalistování EFK na asijské srovnávací servery bude následovat v příštích týdnech.

EFK token můžete také nalézt v mobilní aplikaci Blockfolio a Delta.

Zalistováním na srovnávací servery začíná další fáze marketingové kampaně na podporu sekundárního trh.

Srovnávací servery jsou jedny z nejnavštěvovanější stránek v oblasti kryptoměn. Servery nabízí základní přehled kryptoměn, na jakých burzách a v jakých měnových párech jsou obchodovány a jaký je historický vývoj ceny a tržní kapitalizace.

Zalistování EFK tokenů na tyto servery zaručuje vyšší prestiž kryptoměny i samotného projektu. Také se o ReFork snáze dozví celosvětová kryptoměnová komunita, což může výrazným způsobem zvýšit likviditu EFK tokenů.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store