Vytvořili jsme rozložitelný materiál, který nahradí plasty. Oznamuje CTO Josef Homola

Josef Homola je spoluzakladel a technický ředitel projektu ReFork. V oboru působí již 15 let a poslední 3 roky pracuje na ekologické náhradě za plast.

ReFork_official
Mar 24, 2019 · 3 min read
Josef Homola ve své dílně v pražských Vysočanech

Jak začala tvoje profesní kariéra?
Krátce po sametové revoluci založili rodiče rodinnou firmu Plast-K s.r.o., která začala vyrábět plastové komponenty pro různé odvětví průmyslu. Tyto zkušenosti pro mě byly klíčové, při dalším vývoji mého podnikání a v konečném důsledku vedly i k založení společnosti Refork.

Kdy sis uvědomil, že již nechceš lisovat konvenční plasty?
U mě to byl delší proces, kdy jsem sledoval, jaké množství plastových produktů náš průmysl vyrábí. Logicky vyvstala otázka, kde veškeré ty plasty končí a co se s nimi děje po jejich využití. Po první větší zakázce spojené s jednorázovými příbory jsem se rozhodl, že dále nechci být součástí tohoto sebezničujícího koloběhu a začal jsem vyvíjet vlastní materiál, který by byl biologicky rozložitelný.

Jak vývoj materiálu probíhal?
Na začátku byl jasný cíl vytvořit materiál, který bude v přírodě rychle rozložitelný, ale bude aplikovatelný na klasické vstřikolisy pro plasty, aby přechod na tento materiál mohl být pro tento segment co nejpohodlnější. Jelikož již v té době existovaly tzv. biopolymery na bázi škrobu, začal jsem s nimi experimentovat. Základním problémem, který jsem řešil, byla jejich vysoká cena, a tak jsem začal zkoumat jejich použití pouze jako pojivo nikoliv jako základ materiálu. Krátce po této změně směru jsem začal pojit biopolymery s dřevěnou složkou.

Přibliž nám, jak vzniká dřevní směs a proč ses pro ni rozhodl?
Při volbě hlavní složky našeho materiálu jsem přemýšlel, jak rapidně snížit cenu. Mísit směs se dřevem mě napadla záhy. Naše dřevní složka vzniká jako odpad z prvovýroby (pila — zpracování dřeva) a zjistili jsme, jak ji speciálně upravit na použití pro naše účely.

Spoluzakladatelé ReForku — Josef Homola a Martin Šeminský

Jak dlouho jsi vyvíjel materiál do této podoby?
Téměř dva roky jsem s kolegou Ing. Šeminským zkoumal různé vstupní suroviny, především proces jejich zpracování. Byl to zdlouhavý proces, který nás ale dovedl k poslední verzi našeho materiálu, která se již dá aplikovat pro obalový průmysl a jednorázové plasty. Po prvních funkčních prototypech jsme podali patentovou přihlášku a začali materiál modifikovat pro jednotlivé druhy produktů.

Jak bys definoval vzniklý materiál?
Vytvořili jsme stoprocentně rozložitelný materiál, který nahradí plasty. Jako vstupní suroviny jsme použili odpadní látky a výsledný materiál má velmi podobné užitné vlastnosti jako plast, ale v přírodě se okamžitě rozkládá. Spojením s dřevní složkou jsme docílili výrazného snížení konečné ceny materiálu. Tímto snížením jsme vytvořili cenově akceptovatelnou cestu pro eliminaci konvenčních plastů. Dřevní směs slouží zároveň jako akcelerátor rozkladu, tudíž se materiál rozkládá v normálním prostředí a nepotřebuje na rozpad průmyslový kompost. To je největší rozdíl oproti výrobkům z bioplastů, jako jsou například výrobky z PLA.

Na čem aktuálně se svým týmem pracujete?
Díky nově navázaným partnerstvím mám nyní k dispozici několikačlenný tým profesionálů, se kterým pracujeme na kalibraci velkokapacitní výroby pro ČR a Evropu. Zároveň neustále pracujeme na modifikacích materiálů pro různá odvětví.

Jak vnímáš blížící se restrikci v Evropské Unii?
Jsme velmi rádi, že Evropská unie přistoupila k takto radikálnímu kroku a k úplnému zákazu jednorázových plastů. Je to pro nás jasný ukazatel, že se vydáváme správným směrem a že nejsme jediní, komu záleží na řešení této ekologické krize.

Proč jste se rozhodli k částečnému financování skrze kryptoměny?
Vytvořením EFK tokenu následujeme světové giganty jako je Tesla nebo Facebook, kteří také přistoupili k jisté formě digitalizace. U nás dáváme tímto způsobem možnost participovat i malým investorům. Tento způsob digitalizace nám také pomůže oslovit celosvětovou komunitu a to je naším hlavním cílem.

refork

Green solution to global plastic problem

ReFork_official

Written by

Development and production of ecologic biodegradable products. Biopolymer manufacturer.

refork

refork

Green solution to global plastic problem

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade