Vytvořili jsme rozložitelný materiál, který nahradí plasty. Oznamuje CTO Josef Homola

Josef Homola je spoluzakladel a technický ředitel projektu ReFork. V oboru působí již 15 let a poslední 3 roky pracuje na ekologické náhradě za plast.

ReFork_official
Mar 24, 2019 · 3 min read
Josef Homola ve své dílně v pražských Vysočanech

Jak začala tvoje profesní kariéra?
Krátce po sametové revoluci založili rodiče rodinnou firmu Plast-K s.r.o., která začala vyrábět plastové komponenty pro různé odvětví průmyslu. Tyto zkušenosti pro mě byly klíčové, při dalším vývoji mého podnikání a v konečném důsledku vedly i k založení společnosti Refork.

Kdy sis uvědomil, že již nechceš lisovat konvenční plasty?
U mě to byl delší proces, kdy jsem sledoval, jaké množství plastových produktů náš průmysl vyrábí. Logicky vyvstala otázka, kde veškeré ty plasty končí a co se s nimi děje po jejich využití. Po první větší zakázce spojené s jednorázovými příbory jsem se rozhodl, že dále nechci být součástí tohoto sebezničujícího koloběhu a začal jsem vyvíjet vlastní materiál, který by byl biologicky rozložitelný.

Jak vývoj materiálu probíhal?
Na začátku byl jasný cíl vytvořit materiál, který bude v přírodě rychle rozložitelný, ale bude aplikovatelný na klasické vstřikolisy pro plasty, aby přechod na tento materiál mohl být pro tento segment co nejpohodlnější. Jelikož již v té době existovaly tzv. biopolymery na bázi škrobu, začal jsem s nimi experimentovat. Základním problémem, který jsem řešil, byla jejich vysoká cena, a tak jsem začal zkoumat jejich použití pouze jako pojivo nikoliv jako základ materiálu. Krátce po této změně směru jsem začal pojit biopolymery s dřevěnou složkou.

Přibliž nám, jak vzniká dřevní směs a proč ses pro ni rozhodl?
Při volbě hlavní složky našeho materiálu jsem přemýšlel, jak rapidně snížit cenu. Mísit směs se dřevem mě napadla záhy. Naše dřevní složka vzniká jako odpad z prvovýroby (pila — zpracování dřeva) a zjistili jsme, jak ji speciálně upravit na použití pro naše účely.

Jak bys definoval vzniklý materiál?
Vytvořili jsme stoprocentně rozložitelný materiál, který nahradí plasty. Jako vstupní suroviny jsme použili odpadní látky a výsledný materiál má velmi podobné užitné vlastnosti jako plast, ale v přírodě se okamžitě rozkládá. Spojením s dřevní složkou jsme docílili výrazného snížení konečné ceny materiálu. Tímto snížením jsme vytvořili cenově akceptovatelnou cestu pro eliminaci konvenčních plastů. Dřevní směs slouží zároveň jako akcelerátor rozkladu, tudíž se materiál rozkládá v normálním prostředí a nepotřebuje na rozpad průmyslový kompost. To je největší rozdíl oproti výrobkům z bioplastů, jako jsou například výrobky z PLA.

Na čem aktuálně se svým týmem pracujete?
Díky nově navázaným partnerstvím mám nyní k dispozici několikačlenný tým profesionálů, se kterým pracujeme na kalibraci velkokapacitní výroby pro ČR a Evropu. Zároveň neustále pracujeme na modifikacích materiálů pro různá odvětví.

Jak vnímáš blížící se restrikci v Evropské Unii?
Jsme velmi rádi, že Evropská unie přistoupila k takto radikálnímu kroku a k úplnému zákazu jednorázových plastů. Je to pro nás jasný ukazatel, že se vydáváme správným směrem a že nejsme jediní, komu záleží na řešení této ekologické krize.

Proč jste se rozhodli k částečnému financování skrze kryptoměny?
Vytvořením EFK tokenu následujeme světové giganty jako je Tesla nebo Facebook, kteří také přistoupili k jisté formě digitalizace. U nás dáváme tímto způsobem možnost participovat i malým investorům. Tento způsob digitalizace nám také pomůže oslovit celosvětovou komunitu a to je naším hlavním cílem.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store