A VÄÄRTUSHINNAGUD: TIPPTASEMEL HARIDUS

Reformierakond:

 • seab sihiks sellise haridussüsteemi, mis arendab Eesti inimeste ettevõtlus- ja innovatsioonivaimu ning kõrget kohanemisvõimet muutuva maailmaga ja tagaks kõigile lisaks tasuta põhiharidusele juurdepääsu kvaliteetsele kesk- ja kutseharidusele

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • integreerib esmase finantskirjaoskuse, ettevõtlusõppe, programmeerimise ja robootika kõigisse alg-, kutse-, gümnaasiumi ja kõrghariduse õppekavadesse ning laiendab selleteemaliste vaba- ja valikainete valikut
 • kutsehariduse paremaks sidumiseks tööturu vajadustega kaalub kutsehariduse osalist üleviimist eraõiguslikele alustele ning toetusskeemide loomist kutseharidusse panustavatele ettevõtetele

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • kaalub Euroopa Liidu tõukefondide raha kasutamist selleks, et soodustada magistriõppe raames üliõpilaste 6–12 kuulist õpet mõnes Euroopa Liidu tippülikoolis
 • suurendab võimalusi eraraha kaasamiseks kõrgharidusse

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Reformierakond:

 • kaasab hariduse kvaliteedi tõstmiseks hariduspoliitika planeerimisse ning teostamisse tööandjad
 • arendab veebipõhiseid õpikeskkondi, muuhulgas vajalike litsentside riigile omandamise teel, mis annaks kõigile võimaluse neid kasutada ajaliste ja territoriaalsete piiranguteta
 • kutseõppe ja praktilise tööelu paremaks sidumiseks lõimib kutseõppe õppekavasse töökohapõhise õppevormi (nn õpipoisiõppe), mille õppekava loomise peamine sisend tuleb tööandjatelt
 • seab sihiks, et töötuskindlustussüsteem ja aktiivsed tööturupoliitikad hõlmaksid elukestva õppega vähemalt 20% tööealisest elanikkonnast
 • taotleb ühiskondlikku kokkulepet riigi, ettevõtjate, ametiühingute ning meedia vahel julgustamaks eestimaalasi, eriti noori tegelema ettevõtlusega ning olema oma sihtide seadmises ambitsioonikad
 • seab sisse ettevõtjate päeva tähistamise traditsiooni, väärtustamaks riiklikul tasemel neid kaaskodanikke, kes on võtnud riske, et anda kaaskodanikele tööd
 • toetab eraldi programmiga 55+ vanuses töötajate täiendõpet

Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia.

Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Eesti Reformierakond

  Written by

  Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

  Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia.

  Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade