EESMÄRK 5

Kogu ühiskonna kaasamine majanduskasvu hüvede loomisse ja jagamisse

 • seab sihiks kaasava majanduskasvu, millest saavad osa kõik ühiskonna liikmed. Kehtib reegel: “Kedagi ei jäeta maha”. Vaesus, pikaajaline töötus ja kvalifikatsiooni puudumine ohustavad pikaajalist kasvu, poliitilist ja majanduslikku stabiilsust
 • peab oluliseks hinnata poliitikate ja reeglite mõju nii üldisel kui ka leibkonna ja sissetulekugruppide tasandil
 • peab mõistlikuks vähendada madalapalgaliste maksukoormust, kahekordistab tulumaksuvaba miiniumi
 • peab abivajajate aitamisel õigeks ja heaperemehelikuks maksumaksja raha kasutuseks täpselt sihitud otsetoetusi, mitte maksusoodustusi, mida kasutavad ja millest võidavad kõige rohkem need, kes tegelikult abi ei vaja. Avatud taristu, täpsed eelarvest makstavad toetused ja avalikud teenused on õiglasemad ja elukvaliteedi arengu seisukohast tõhusamad kui maksuerisused
 • parandab inimeste finantskirjaoskust ja kaitset vastutustundetu laenamise eest, sätestades muuhulgas kiirlaenude andmisele selgemad regulatsioonid
 • parandab inimeste õiguskaitset ja ligipääsu kvalifitseeritud õigusabile
 • tõhustab oluliselt võitlust kõikvõimalike kelmuste ja kuritarvitustega
 • vähendab maksuerandeid ja mahaarvamisi ning kärbib maksukulusid, mis jaotuvad sotsiaalselt ebaõiglaselt ja ebatõhusalt
 • kahekordistab tulumaksuvaba miinimumi määra ehk tõstab 300 euroni kuus
 • vähendab sotsiaalmaksu määra 2% võrra ja muudab selle maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise paindlikumaks
 • langetab töötuskindlustuse maksumäära vähemalt 1,95 protsendini, tagades sealjuures süsteemi jätkusuutlikuse ka ootamatute olukordade puhuks
 • korraldab ümber maa maksustamise vastavalt kohalike omavalitsuste vajadustele
 • soodustab EL fondide toel varasema töökogemuseta noorte töölevõtmist, et noored saaksid oma esimese töökogemuse
 • soovib tagada heal tasemel koolihariduse kättesaadavuse kõigile
 • kaasajastab haridussüsteemi, eriti kutse-, kõrg- ja täiendharidust, mis peab pakkuma oskusi, mis vastavad muutuvale majanduskeskkonnale ja aitavad tööjõul muutustega kohaneda
 • panustab erivajadustega inimeste tööturule ja ühiskonnaellu toomisse, rakendab uue töövõimeseadusandluse
 • arendab töötuskindlustussüsteemi aktiivse tööturupoliitika suunas, edendab elukestvat õpet

--

--

Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eesti Reformierakond

Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni