Reformierakond

Uuendatud 15.10.2014

 • viib läbi sissetulekute – palkade ja sellest tulenevalt pensionide ja eelarvest makstavate toetuste – kasvu toetavat majanduspoliitikat sihiga lähendada Eesti elanike elatustaset Põhjamaadele
 • viib läbi reformid, mis muudavad uute töökohtade loomise lihtsamaks ja odavamaks ning Eesti Põhjamaade üheks äri ja ettevõtlusega tegelemise meeliskohaks
 • viib ellu sotsiaalpoliitikat, mille põhimõtteks on: „kõik peavad Eesti majanduse kasvust osa saama”, ja reformid sihiga aidata fookustatult ja tõhusamalt just kõige hapramas seisus olijaid – lastega suurperesid, pensionäre, puudust kannatavaid kaaskodanikke
 • hoiab Eestit vaba ja isikuvabadusi kaitsva riigina, arendab ühiskonda avatuse ja sallivuse vaimus
 • seab sihiks Eesti „kultuurilise jooksevkonto” ülejäägi ehk Eesti kultuuriloomingu rahvusvahelise läbilöögi ja -müügi (kultuuriekspordi) suurenemise, vajadusel nihutades loometegevuse toetusmehhanismide raskuskeset senisest enam turunduse ja levitamise toetamisele
 • edendab ja julgustab senisest enam looma ja avalikult kasutama Eesti identiteeti ning edumeelsust tähistavaid sümboleid (muuhulgas viib ellu programmi „Rahvuslipu väljak igasse linna- ja vallakeskusesse”)
 • kujundab ja viib ellu vähemusrahvuste poliitikat, mis tõstab Eesti ühiskonna sisemist sidusust
 • taotleb regionaalsete erinevuste, sh Ida-Viru arenguerinevuste vähendamist, vajadusel revideerides riiklike vahendite täiendavat suunamist tasandusfondi kaudu
 • lõpetab kodakondsusetuse taastootmise ning seadustab topeltkodakondsuse sünnijärgsetele (põlvnemisel põhineval) Eesti kodanikele, välja arvatud Venemaa kodanikele
Kommenteerimiseks ja säutsumiseks märgi tekst.

Reformierakonna programm 2015. Arutletav peatükk: Rahvusliku julgeoleku strateegia.

Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia

Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Eesti Reformierakond

  Written by

  Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

  Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia

  Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade