Rahvusliku julgeoleku strateegia

15.10.2014

Lähtudes Eesti Vabariigi põhiseadusest, mille preambula kohaselt Eesti rahvas kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade – peab Reformierakond vajalikuks oma põhimõtete sätestamiseks kiita heaks alljärgnev:

RAHVUSLIKU JULGEOLEKU STRATEEGIA

Eesti rahva vabadust, heaolu ja turvalisust ohustavad Eesti riigi vahetus naabruses asuv agressiivne välisriik, loodusjõud, terrorism ja inimlikud eksimused.

Nende ohtude täielik kaotamine ei ole meie võimuses, aga meie kõigi võimuses on üheskoos ehitada riiki, mis on eeskujulikult valmis ennetama oma kodanike heaolu ja julgeolekut ähvardavaid ohte ning toime tulema realiseerunud ohtudega.

Eesti rahva vabaduse, heaolu ja julgeoleku kõige kindlamaks tagatiseks on eeskujulikult korraldatud Eesti riik, mida Eesti kodanikud soovivad ühiselt edendada ja kaitsta.


Reformierakonna nägemuses on Eesti rahvusliku julgeoleku strateegia nurgakivideks/eesmärkideks:

1. Eesti rahva tugev Eesti identiteet, mis väljendub muuhulgas samastumises euroopalike väärtustega ning riigi ja kaaskodanike saavutustega, rahulolus sotsiaalmajanduslike arengutega, kõrges turvatundes ja kaitsetahtes ning kultuurilises ühtekuuluvustundes.

2. Õiglus- ja kindlustunnet loov toimiv õigusriiklus ja kodanikuühiskond, mis põhineb parlamentaarsel demokraatial, võimude lahususel ja tasakaalul.

3. Pikaajaliselt ettevaatav, demograafilisi ja ökoloogilisi arenguid arvestav kestlik ja innovatiivne ühiskonnakorraldus igal tasandil – Eesti külakogukonnast Euroopa Liidu institutsioonideni.

4. Eesti kõrge rahvusvaheline maine ning head suhted kõigi rahumeelsete ja oma kodanike heaolu, stabiilsust ja tehnoloogia arengut edendavate riikidega.

5. NATO, Euroopa Liidu jt liberaalset demokraatiat edendavate ja kaitsvate rahvusvaheliste institutsioonide sisemine ühtsus ja tegutsemisvõime ühiste väärtuste kaitsmisel ning avatus samu väärtusi kandvate riikide liitumiseks.

6. Riigikaitse laia käsitluse rakendamine ning iseseisva, viivitamatut reageerimist võimaldava kaitsevõime väljaarendamine tasemeni, mis võimaldaks ohtude tõrjumise kuni kollektiivsete kaitsemehhanismide rakendumiseni. Euroopa Liidu ja NATO välispiiri tugevdamine. Kõigi kodanike ja nende ühenduste teadlik ja professionaalne osalemine riigikaitse täpselt väljatöötatud tööjaotuses.

7. Elutähtsate teenuste tagamine ohuolukordades. Venemaast sõltuvuse (gaas, elekter, transpordiühendused jne) minimeerimine ning infra- ja tarneühenduste mitmekesistamine, mh Eesti ühendamine energia- ja transpordiühendustega Kesk-Euroopa ja Skandinaaviaga. NATO kollektiivkaitse rakendumiseks kriitilise tähtsusega tsiviiltaristu väljaarendamine.

8. Eesti elanike turvatunne. Eesti elanike objektiivne informeerimine ning psühholoogilise kaitse arendamine, mis võimaldaks vältida vaenulike infomanipulatsioonide mõju. Tsiviilkontrollile alluvate ja liitlastega igakülgset koostööd tegevate eriteenistuste võimekuse oluline tõstmine.

Printimiseks lae julgeolekustrateegia PDF formaadis http://www.reform.ee/sites/default/files/A5_strateegia_sisu_28lk.pdf

Kommenteerimiseks ja säutsumiseks märgi tekst.

Reformierakonna programm 2015. Arutletav peatükk: Rahvusliku julgeoleku strateegia.

Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia

Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Eesti Reformierakond

  Written by

  Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

  Reformierakonna programmi arutelu: Rahvusliku julgeoleku strateegia

  Oled lugemas kavandit Reformierakonna eesmärkidest aastateks 2015–2018. Kiida. Laida. Arenda edasi. Stsenaarium on veel kirjutamisel ning osatäitjad valimata.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade