Fra dialog til dugnad

Hvordan får vi det private, det offentlige og innbyggerne til å sammen gjøre en by smartere?

Nassir Achour
Aug 21, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Fredrik Syversen, direktør for IT og næring i IKT-Norge, og Nassir Achour, daglig leder i Reodor.

Dette innlegget er skrevet sammen med Fredrik Syversen, direktør for IT og næring i IKT-Norge, og ble først publisert i Finansavisen 12. august 2019.

Dagens måte å drive byutvikling har i stor grad endret seg i takt med de stadig økende miljøutfordringene vi står midt oppe i. Oslo er et godt eksempel på dette, hvor fokuset på å erstatte kjøretøy, og da hovedsakelig biler, med utslippsfrie kjøretøy eller andre fremkomstmidler er betydelig. Hvordan sørger man for at byene utvikles, at de blir smartere — og bedre — steder å bo og å leve?

For å gjøre dette må det offentlige tilrettelegge for det, noe vi for eksempel har sett har blitt gjort med de mange kilometerne med sykkelvei Oslo begynner å få, og de store investeringene kommunen gjør i kollektivtransport som for eksempel nye trikker og (endelig) utbygging av Fornebubanen.

En av de store gledene man har av å leve i 2019, spesielt som IT-frelst, er at teknologien har kommet så langt at den ikke bare representerer muligheter for nye og spennende produkter og tjenester. Den gir oss også muligheten til å komme nærmere dem vi bryr oss om. Besteforeldre kan enkelt kommunisere med barnebarn, og foreldre kan trygt sende barna på hybel. Også det offentlige har helt nye muligheter til å snakke med dem de bryr seg om. NAV kan i fremtiden kommunisere med sine brukere på en annen måte, og kommuner og byer kan enklere enn noen gang komme i kontakt med innbyggerne sine . Etater kan ved hjelp av sensorteknologi hente inn viktig informasjon som gjør deres jobb enklere og mer effektiv, og frigjør midler som kan brukes andre steder.

Vi har med andre ord helt unike muligheter til å sette opp enkle prosesser mellom by og folkene som bor i den. Smart teknologi sørger for linken — potensialet er nesten uendelig.

Vi vet at det er mange som i dag sitter inne med ideer til hvordan man kan gjøre Oslo bedre og smartere, og at det er behov for nye og gode løsninger som svarer til utfordringer befolkningen føler. Vi mener dog at koblingen mellom befolkningen og offentlige og private aktører i næringslivet i dag ikke er god nok for kunne å sette disse mulighetene ut til liv, eller at dets fulle potensiale ikke blir utnyttet.

Derfor gikk Reodor sammen med IKT-Norge om å initiere prosjektet Bydugnad, hvor ledende bedrifter som Coop, Telia, Fortum, Entra og Sopra Steria har gått sammen om å utvikle nye, smarte tjenester for Oslos befolkning basert på innbyggernes egne innspill.

Samarbeidspartnerne i dette prosjektet utgjør en stor grad av en bys infrastruktur, og hver bedrift er eksperter på sitt område. Med publikums innspill, samarbeidspartnernes ekspertise og kommunens støtte ligger forholdene til rette for realisering av gode løsninger som innbyggerne selv etterspør via bydugnad.no.

Nøkkelordet i dette prosjektet, og i hele landet som sådan, er dialog. Dialog mellom det offentlige og private, dialog mellom næringslivsaktører på tvers av sektorer, og — ikke minst — dialog mellom innbyggerne og oss med ansvar for landets infrastruktur.

Reodor er et innovasjonsstudio som hjelper landets fremste selskaper med å innovere — raskere og med mindre risiko. Sammen med våre partnere skaper vi nye forretningsmuligheter og vekst gjennom design og utvikling av produkter, tjenester og prosesser. Med lang innovasjonserfaring som strekker seg fra konkurs til exits, er Reodor bygget på en kultur som fokuserer på å forstå og utnytte muligheter og ressurser– godt støttet av teoretisk og praktisk beviste innovasjonsstrategier og -prosesser. Interessert i å vite mer? Ta kontakt!

Reodor

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store