Kontrastenes år – fra himmel til helvete, tur retur

Takk for et sabla flott år, 2018 – vi ser frem til 2019

Nassir Achour
Dec 28, 2018 · 6 min read

I det H.M. Kongens nyttårstale nærmer seg er det fint å ta seg litt tid til refleksjon. Å ta seg litt tid til å se ting i perspektiv og løfte blikket — både tilbake og fremover mot det nye året. Hvordan har året vært? Hva har vært fint? Hva har vært utfordrende? Hva er man takknemlig for? Hva vil man fokusere på til neste år?

Image for post
Image for post
Fra årets julebordstale. Foto: Fredik Myhre

Året 2018 har vært innholdsrikt. Vi har hatt tidenes beste vinter og tidenes beste sommer. Samtidig forteller FNs Klimapanel at hvis vi ikke reduserer kraftig i klimagassutslippene våre fremover går vi en vanskelig tid for planeten vår i møte. Disse problemstillingene kommer vi tilbake til en annen gang, men også for vår del har det vært kontrastenes år. I mai visste vi ikke om vi kom til å få lønn til sommeren, og nå diskuterer vi hvor mange nye ressurser vi trenger fremover.

Etter å ha «rullet med punktert dekk» i første halvår, har siste halvdel av året vært intens, utfordrende, spennende og optimistisk. Gjennom høsten har vi alle virkelig fått utfordret den innerste delen av hjernebarken. Som team har vi lært hverandre å kjenne i stressende tider, og vi har hatt så intense diskusjoner at andre rundt oss kanskje har begynt å lure på om vi har det så godt sammen. Men vi står stødigere nå enn noen gang. Vi har lært mer om hverandres — og våre egne — styrker og svakheter, vi har funnet vår naturlige plass i teamet, og vi har skapt en takhøyde som rommer både gode diskusjoner og viktige tilbakemeldinger som verdiøker alt vi jobber med.

Vi har fått innpass hos noen av Norges største og mest spennende merkevarer. Blant annet har vi æren av å jobbe med Entra, et av Norges ledende eiendomsselskaper, som var den aktøren som gav oss tilliten til å kjøre vår første «innovasjonssprint». Sammen kom vi frem til et forretningskonsept vi har så stor tro på at vi nå bygger første versjon av en tjeneste som skal testes på pilotkunder starten av 2019, og som forhåpentligvis danner grunnlaget for et nytt selskap vi stifter sammen.

Sammen med AF Gruppen og Trigger har vi utviklet et spill for rekruttering, og med Tine har vi videreutviklet Brukerdugnad — verktøyet vårt for brukerinvolvering — som testes i disse dager.

Ikke minst ble vi i innspurten før jul valgt som faste innovasjonspartnere for Storebrand, hvor vi i disse dager jobber med vekst på et av deres veldig spennende produkter, Bølge. Forhåpentligvis blir det mye mer arbeid sammen med Storebrand i året som kommer. I tillegg har vi investert tid i å etablere noen veldig spennende partnerskap med blant annet Cisco, som har dannet grunnlag for noen ekstremt spennende planer for 2019 sammen med noen av landets største merkevarer.

Image for post
Image for post
Foto: Fredrik Myhre

De allerede markedslanserte startupene vi er inne i har også begynt å få vind i seilene. Bygg- og anleggsstartupen Fremby lanserte maskinlisten.no tidligere høst og fikk mye publisitet rundt dette, bl.a. i Shifter. Fremby jobber nå videre med å onboarde teamet som skal ta det videre og med flere spennende partnerskap for å løfte selskapet videre der det er på vei.

Lokal, som gjennom sommeren virkelig har fått testet verdikjeden gjennom å servere kortreist overskuddsmat på alt fra Stavernfestivalen til Youngstorget, har lansert flere produkter og begynt å etablere en spennende samarbeid som vil materialisere seg allerede i Q1 2019.

Playfinity suser videre og vant blant annet Gulltasten for beste helse og treningsprodukt i 2018.

Charge har fått med seg flere samarbeidspartnere og tok nylig inn 20 startups med team med innvandrerbakgrunn i programmet sitt for å gi dem en plattform for etablering.

Butter Metrics har gjennom høsten fått store kunder som TV-aksjonen, SOS Barnebyer, Tine og AF Gruppen på kundelisten, og er nå i en utviklingsfase for å automatisere prosessen for folk som ønsker å følge med på dataene sine på en bedre måte.

Ikke minst har FOLK virkelig fått etablert seg som en aktør på bærekraft og som samlende innovasjonskraft med sine partnere og medlemmer midt på Youngstorget, bl.a. Fortum, Accenture, Telia, Vipps, Miles og Miljøstiftelsen Zero. Sammen har vi blant annet kjørt vår Hypersprint sammen med DNB og vi har gjennomført en veldig spennende innovasjonssprint med Oslo Kommune for å se på hvordan kommunen bedre kan tilrettelegge for å drive innovasjon med eksterne aktører. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet for å faktisk finne de spennende løsningene fremover.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Lange dager under strategihelgen i Bengtsfors i Sverige.

Vi kan ikke si annet enn at vi er utrolig stolte av å ha fått lov til å jobbe med disse selskapene og menneskene som representerer dem, og alle andre vi har gleden av å tilbringe timer, dager, uker og måneder sammen med. Vi gleder oss til å dele mye mer av dette i året som kommer. og til å fortsette å bygge sterke partnerskap med disse videre inn i det neste året.

Så, en enorm tusen takk til alle vi har vært så heldig å få jobbe med gjennom året. Vi føler oss privilegerte som får jobbe med så engasjerte, dyktige og dedikerte mennesker på de prosjektene vi arbeider med, for som en liten gjeng er det så viktig å ha engasjerte partnere med i andre enden. Det er det som gir oss energi hver dag, og motivasjon til å fortsette å grave inn i nederste delen av hjernebarken, for å skape de beste løsningene sammen.

Vi er både spente, motiverte og veldig optimistiske når det gjelder 2019. Vi skal fortsette å bygge sterke forhold med partnerne våre og vi har noen veldig spennende prosjekter i vente. For å gjøre det kommer vi til å trenge flere drivende dyktige mennesker for å styrke laget. Så hvis det er deg, eller om du kjenner noen, følg med — og ta kontakt! I mellomtiden tar vi nå noen rolige dager før vi gleder oss til å sette i gang igjen rett over nyttår.

Image for post
Image for post
Gledelig jul fra Nicolay og resten av Reodor. Foto: Fredrik Myhre

Vi vil med dette ønske alle våre partnere og alle andre en fortsatt gledelig jul, og takke for det gamle — vi gleder oss til nye muligheter og spennende samarbeid i 2019.

Godt nytt år fra alle oss i Reodor!

Reodor er et innovasjonsmiljø bestående av seks ansatte og partnere med bakgrunn fra en kombinasjon av produkt- og forretningsutvikling. Vi skaper, bygger og forbedrer digitale produkter og tjenester, og fokuserer på å jobbe brukernært, sprintbasert og med ulike perspektiver på problem og løsning. Interessert i å høre mer? Ta kontakt, da vel!

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og…

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store