Ledig stilling: UX Designer

Har du erfaring med design av digitale produkter og tjenester, og brenner samtidig for ny teknologi? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Reodor
Reodor
Jul 12, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Reodor er et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre tjenester, produkter og prosesser. I forbindelse med flere nye prosjekter med noen av landets ledende selskaper, er vi på leting etter en UX Designer med en sterk forståelse av ny teknologi og mulighetene det forløser.

Frist: 1. august

Som UX Designer i Reodor får du ansvaret for å knytte teknologi med gode brukeropplevelser, i prosesser hvor vi går fra innsikt og prototyping til utvikling av nye produkter og tjenester. Du vil være sentral i forståelsen av hvilke teknologier vi kan bruke i utformingen av nye løsninger, og i arbeidet med å visualisere disse. Du vil også kunne være ansvarlig for å følge opp designere og utviklere når tjenestene skal settes ut i live.

Du har:

 • relevant høyere utdannelse og/eller erfaring
 • erfaring fra interaksjonsdesign og verktøy som Figma, Sketch eller Adobe-pakken
 • sterk forståelse av ny teknologi og digital utvikling
 • god forståelse av koblingen mellom design, teknologi og forretning
 • evne til å lede workshops, konseptualisere og visualisere løsninger, og gjennomføre brukertester
 • gode kommunikasjonsevner i både norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • konkrete caser å vise til fra ditt arbeid som designer

Du er:

 • engasjert, sulten og ambisiøs
 • en god lagspiller, som bryr seg om, lytter til, og går i bresjen for sine kollegaer
 • opptatt av handling og resultater, og produkter og tjenester som skaper reell verdi
 • en som trives med tillit og forventning til at man selv tar ansvar for verdiskaping
 • ærlig og direkte, og ikke redd for å utfordre etablerte sannheter
 • en gjennomfører som ikke er redd for å kaste seg ut i nye utfordringer
 • glad i høyt tempo og har evne til å tilpasse deg endringer underveis i prosjekter

Vi tilbyr:

 • mulighet til å drive innovasjon for noen av landets fremste aktører
 • interessante, varierte og utfordrende prosjekter
 • en sentral rolle og mulighet for aksjer i et voksende selskap med internasjonale ambisjoner
 • mulighet til å jobbe med et faglig bredt og kompetent team
  fantastiske kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum
 • gode ansattordninger som fleksibel arbeidstid, fri ferie, faglig utviklingsbudsjett, og gode ordninger for forsikring, sykefravær og foreldrepermisjon

Søknad og spørsmål:
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte daglig leder i Reodor, Nassir Achour, på nassir@reodor.io. Søknader sendes per e-post til hello@reodor.io med litt informasjon om deg selv, CV og link til online portfolio eller nedlasting av noe av ditt tidligere arbeid.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store