Reodor growth hacket NRK TV-aksjonen — nominert til gjeveste pris i PR-EM

Reodor
Reodor
May 20, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Reodor bidro til growth hacking for NRK TV-aksjonen 2018, og prosjektet er nå nominert til aller gjeveste pris i PR-EM, i Diamond-kategorien «Superior Achievement in Measurement and Evaluation».

Reodor er sammen med kommunikasjonsbyrået Trigger, som ledet kampanjen, nominert til en Diamond-pris i tradisjonsrike SABRE Awards. Reodor hadde ansvaret for metrics og growth hacking, og brukte sitt egetutviklede analyseverktøy Butter Metrics for å sikre daglig målstyring gjennom prosjektet.

– TV-aksjonen er en unik tradisjon som skaper utrolig mye engasjement blant det norske folk, med tusenvis av frivillige, ordførere og fylkesmenn som er prakteksempel på norsk dugnadsånd. At vi kunne bidra med et komplimenterende teknologisk element, som sørget for at prosjektet hele veien hadde stålkontroll på tallene sine, er vi utrolig stolte av, sier Hallgeir Knutsen, produktsjef i Reodor.

TV-aksjonen 2018 slo tidligere rekord for antallet bøssebærere og donasjoner, med totalt over 100 000 frivillige som samlet inn 257 millioner kroner.

– Innovasjon handler vel så mye om inkrementelle forbedringer i eksisterende produkter, som å finne nye muligheter som ender i egne tjenester og selskaper. Vi tok med oss prinsippene fra design- og produktutvikling inn i dette prosjektet, og fokuserte på to ting; kontroll på våre metrics, og hyppig eksperimentering for å hele tiden bedre konverteringene til bøssebærere.

– Ekstra gøy er det å bli nominert i et samarbeidsprosjekt med vårt søsterselskap Trigger og vår startup Butter Metrics, sier Knutsen.

Om Butter Metrics

Butter Metrics er et norskutviklet analyseverktøy som gjør målstyring og sporing enklere for organisasjoner. Tjenesten samler data på tvers av flere kilder, og gir daglige oppdateringer på nøkkeltall i forståelige setninger og emojies. Dette gir selskaper økt fokus og en felles forståelse for tiltak for forbedring av digitale produkter.

www.buttermetrics.com

Om SABRE Awards

Hvert år kårer Holmes Group de beste PR-byråene og PR-arbeidene i verden under SABRE Awards. Prisen er den mest tradisjonsrike og prestisjetunge prisutdelingen som finnes i PR-bransjen. Juryen består av en bredt sammensatt gruppe PR- og kommunikasjonsprofiler fra hele Europa. Utdelingen skjer i regi av Holmes Group som kartlegger og analyserer den internasjonale PR-bransjen. I år har over 2000 bidrag kjempet om seieren.

Hele listen over nominerte til SABRE Awards 2019 kan leses her.

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og…

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store