Reodor til topps i NM i rekruttering for innovasjonsprosjekt

Reodor
Reodor
May 20, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Hallgeir Knutsen og Christopher Henriksen, prosjektansvarlige i Reodor for AF-kollektivet

Det norske innovasjonsstudioet vant gullpris i «Magnet Award for Employer Branding» for den digitale spillplattformen AF-kollektivet, utviklet som et verktøy for AF Gruppens rekruttering av studenter.

Magnet Awards fungerer som et norgesmesterskap i rekruttering og arbeidsgiver-PR, og til topps i kåringen gikk AF Gruppen, Reodor og kommunikasjonsbyrået Trigger Oslo for arbeidet med plattformen AF-kollektivet. Gjennom høsten og vinteren var plattformen fundamentet da ingeniør- og økonomistudenter fra 11 norske høyskoler konkurrerte om å få bo gratis i kollektiv ett helt år ved sitt studiested. Sammen med Reodor sitt søsterselskap Trigger, ble kampanjen «Kampen om AF-kollektivet» brukt for å engasjere målgruppen.

– Innovasjon handler om kontinuerlig forbedring av både store og små prosesser, og rekruttering for AF Gruppen var en slik prosess. Sammen så vi på hvordan vi kunne gjøre rekruttering mer engasjerende for studentene, samtidig som vi sikret god rekruttering av de flinkeste hodene. Spillmekanismer har alltid engasjert yngre målgrupper, så vi så på hvordan vi kunne samle de beste open-source spillene på en plattform som fant balansen mellom moro og effektivitet, sier produktsjef Hallgeir Knutsen i Reodor.

Rekruttering på brukerens premisser
For å vinne en plass i AF-kollektivet, måtte studentene først kvalifisere seg gjennom å spille spill og løse oppgaver på en digital plattform AF Gruppen utviklet sammen med byrået Trigger og søsterselskapet deres Reodor.

Konkurransen åpnet 20. september 2018 da spillere fikk tilgang til Nivå 1–3 av spillet. Hvert nivå var et mobiltilpasset spill man kunne spille så mange ganger man ville. Alle spillene var valgt ut på bakgrunn av at de var avhengighetsskapende og enkle å bli hekta på. Muligheten for ubegrenset spilling trigget spillerne til hele tiden å forbedre sitt resultat og sin plass på skolens toppliste. Da Nivå 1–3 stengte for spill den 8. november 2018, hadde spillene blitt spilt mer enn 169.000 ganger.

Nivå 4 i spillet åpnet 12. november og ble konkurransens semifinale. For å kvalifisere seg til dette nivået måtte studenten være blant de 40 beste spillerne ved sitt studiested. I tillegg måtte spillerens studiested være blant de fem beste høyskolene av de totalt 11 skolene som deltok i konkurransen. Semifinalen bestod av tre deloppgaver. Oppgavene skulle avdekke om studenten hadde gode ressonneringsevner og mattekunnskaper samt gi et bilde av hvem personen bak det digitale nicknamet var. Da semifinalen ble avsluttet den 18. november satt AF igjen med ca. 150 kvalitative besvarelser som ble benyttet av AFs HR-avdeling til å velge ut de 30 finalistene som skulle gå videre til siste runde i konkurransen. Fra de fem semifinaleskolene var det til slutt studenter fra NTNU Trondheim, Høgskulen på Vestlandet og OsloMet som skulle representere sine byer finalen.

– Rekruttering er jo ofte veldig traust og kjedelig, og skjer på bedriftenes premisser. Vi hadde lyst til å gjøre noe innovasjon der på brukerens egne terms. Ved å gi studentene en kul utfordring kunne vi skape engasjement, godvilje og et positivt inntrykk av AF hos studentene, sier Knutsen.

Aktuelle med flere nominasjoner

Denne våren er Reodor også nominert til andre gjeve priser. Blant annet var Reodor ansvarlige for growth hacking av NRK TV-aksjonen 2018, og prosjektet er nå nominert til aller gjeveste pris i PR-EM, i Diamond-kategorien «Superior Achievement in Measurement and Evaluation». Reodor hadde ansvaret for metrics og growth hacking, og brukte sitt egetutviklede analyseverktøy Butter Metrics for å sikre daglig målstyring gjennom prosjektet.

I tillegg er innovasjonsstudioet nominert i DIFI’s Digitaliseringsprisen som «Årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor» etter et prosjekt for Våler Kommune.

– Gjennom vårt første leveår har vi hatt hendene fulle med både de mange spennende prosjektene vi er inne i, og å bygge oss som selskap. Vi hadde derfor ikke fått med oss mulighetene for å nominere noen av disse prosjektene, og da er det gøy å se at andre anerkjenner arbeidet vårt, sier daglig leder Nassir Achour i Reodor.

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og…

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Reodor

Written by

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store