Hei, vi er Reodor.

En dose flauhet, tre doser ærlighet

Nassir Achour
Sep 5, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post
Team Reodor (minus Nicolay som — ikke sjeldent — står bak kamera)

La oss være ærlige her. Alle som blogger om business om dagen gjør dette for å ta eierskap til sitt felt, ved å dele egne tanker, erfaringer og refleksjoner — forhåpentligvis på en måte som gjør folk såpass interessert at de både leser innleggene og forteller om disse til sine kollegaer, venner og bekjente. Et lite stykke ned i veien håper man dette leder til at noen interessante folk tenker på avsenderen når de vil gjøre noe innen feltet det er snakk om.

For oss er denne bloggen et verktøy som ikke har et særlig annerledes formål — å ta oss videre på veien mot et lite mål vi som ferskt selskap har satt oss:

Innen én måned fra publiseringen av denne første posten skal vi få innkommende business fra noen vi ikke kjenner – vi sa vi skulle være ærlige.

De siste tjue årene har noen av oss bygget (og solgt) egne selskaper, noen har designet og utviklet digitale produkter for globale merkevarer, en av oss har ledet utrulling av produkter og tjenester på tvers av tre kontinenter for børsnoterte selskaper, mens noen har rukket å være gjennom hele reisen fra barneskole til internasjonale masterstudier. Sammen utgjør vi Reodor, hvor vi har som mål å bidra til at selskaper skaper nye forretningsområder og inntektskilder, og bygger de beste brukeropplevelsene som kontinuerlig forbedres i dialog med brukeren. I tillegg er det greit å nevne — uten å bruke buzzord — at vi anser oss som godhjertede mennesker, som naturligvis bryr seg om å bygge løsninger som bidrar positivt i balanseregnskapet generasjonen vår etterlater seg.

Hva kan du forvente?

Vi tror ærlighet som grenser til flauhet er det som trengs. Vi mener det ligger mer læring i å snakke om de gangene vi har gått på trynet, enn det ligger i å kun trekke frem det som har gått bra. I tillegg er det mer spennende å lese om. Om de gangene (ja, det skjedde flere ganger) vi pakket kofferten og søkte lykken utenlands med produktstartups, men fant en fremtidig kone istedet. Eller om den gangen vi var de første i verden til å lande noen store distribusjonsavtaler — og de første i verden til å miste dem. Vi er en gjeng som tror på at en kultur der vi kan være åpne med hverandre om disse historiene er den beste måten å lære og å komme seg videre på. Sammen med de vi er heldige å jobbe med vil vi bli bedre og smartere gjennom disse erfaringene, slik at vi kan skape mer verdi — både for oss selv og ikke minst for hvem enn som titter innom denne bloggen.

Mer enn bare jobb

Vi er seks stykker med mange forskjellige interesser og sterke meninger blant oss, og vil bruke denne bloggen for å dele dette, ærlig og åpent — med et språk alle forstår. At vi valgte Reodor som navn er ikke tilfeldig. Vi jobber i en verden fylt med buzzord og hypede teorier, men da spør vi oss selv: hva ville Reodor Felgen ha sagt? Vi skal ta tingene ned på jorden, snakke om hva vi faktisk gjør og hvordan det har effekt på folkene vi prøver å nå, og selskapene vi jobber med. I tillegg har vi masse annet på hjertet, så det blir innslag om alt fra naturvin, flysimulatorer og fotografering i storformat, til designprosesser, selskapsinnovasjon og opsjonsreglement. Forhåpentligvis kommer noe av dette til nytte for våre lesere.

Hvis noe treffer deg , så gi oss gjerne en lyd. Vi setter pris på deres innspill og ideer, og både positive og konstruktive tilbakemeldinger — slik at vi kan fortsette å bli bedre.

Vi snakkes igjen snart!

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Nassir Achour

Written by

Managing Partner at Reodor | reodor.io

Reodor

Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som skaper, bygger og akselererer produkter og tjenester. Vi jobber med å forstå utfordringer og identifisere forretningsmuligheter, designe og utvikle produkter og tjenester, og markedsvalidere og forbedre løsninger.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store