Rien Boonstoppel
Published in

Rien Boonstoppel

Blue Jay

Sinds het begin van het jaar ben ik teamfotograaf van het studententeam Blue Jay. Dit is een studententeam van de TU Eindhoven die focust op het bouwen van een drone die je kan helpen bij allerhande taken, je persoonlijke drone-assistent. Deze kan dan ingezet worden bij allerhande calamiteiten ook. Laatst hadden ze een technische demo waar ze lieten zien wat de huidige stand van zaken is rondom de capaciteiten van de drones. Deze demonstratie mocht ik ook vastleggen, hier een korte sfeerinterpretatie ervan.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rien Boonstoppel

Rien Boonstoppel

More from Medium

REASONS YOU SHOULD INVEST IN THINKIUM CHAIN

John Doe

The Philadelphia Eagles & Super Bowl

Feeling Salty at the Salt River

Kayak on a river