Image for post
Image for post

Bruiloft Daniël en Lonneke

Rien Boonstoppel
Oct 8, 2019 · 3 min read

Het was alweer een tijd geleden dat ik een bruiloft heb vast mogen leggen, daarom vond ik het extra leuk dat ik weer de kans kreeg om dit te mogen doen.

Het was een mooie augustusdag die, na alle benodigde voorbereidingen, begon met een reportage op en rondom de High Tech Campus, waar Daniël zelf werkt. Daarna volgden de andere activiteiten elkaar in een rustig tempo. Eerst naar het gemeentehuis, toen de kerk en receptie. De dag eindigde mooi bij het Paviljoen Genneperparken, waar het bruidspaar voor iedereen schorten had om te zorgen dat de chique bruiloftskleding niet vies zou worden bij de barbecue. Tot slot was daar ook nog een mooi feest.

Geniet van de sfeerimpressie van deze dag!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Fotografie | Recent werk

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store