Familie Evers

Rien Boonstoppel
Jun 25, 2019 · 2 min read

Hoewel ik veel opdrachten in de studenten-scene heb, is het des te leuker om soms wat anders te hebben. Familie Evers benaderde mij of ik op korte termijn een reportage wilde maken van hun gezin, nu ze allemaal een keertje weer allemaal thuis waren, een van de zoons is bijvoorbeeld veel weg op de grote vaart. Nu was ik gewoon beschikbaar en zodoende heb ik een leuke serie kunnen maken van ze.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Rien Boonstoppel

Fotografie | Recent werk

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store