Rien Boonstoppel
Published in

Rien Boonstoppel

Familie Evers

Hoewel ik veel opdrachten in de studenten-scene heb, is het des te leuker om soms wat anders te hebben. Familie Evers benaderde mij of ik op korte termijn een reportage wilde maken van hun gezin, nu ze allemaal een keertje weer allemaal thuis waren, een van de zoons is bijvoorbeeld veel weg op de grote vaart. Nu was ik gewoon beschikbaar en zodoende heb ik een leuke serie kunnen maken van ze.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rien Boonstoppel

Rien Boonstoppel

More from Medium

OUATO.net is LIVE!

On Earth Day let’s invest in hope for the future we want to live in

On chain proxy vote for Dynamo Coin POW/POS split

The Attic Update