Image for post
Image for post

Harbin, China

Rien Boonstoppel
Dec 24, 2019 · 5 min read

Eind september kreeg ik een kort en bondig geformuleerd mailtje met de vragen of ik in december even mee wilde naar China om daar een project van de TU Eindhoven vast te leggen. Een paar telefoontjes en een meeting later was het allemaal rond. Ik zou mee gaan als teamfotograaf van Structural Ice, die in Harbin, in het noorden van China, mee zou gaan doen een een internationale competitie voor bouwkundigen om iets te bouwen van ijs. Twee maanden later kon ik nog steeds slecht bevatten dat ik even een foto-opdracht aan de andere van de wereld had, maar zo geschiedde en ging ik vorige week daarheen.

Mijn doel daar was dan ook om het proces vast te leggen van de toren die een vijf studenten van de TU Eindhoven en zes studenten van Summa College onder leiding van professor Arno Pronk gingen bouwen. Maar naast dat vast te leggen, heb ik ook een kijkje mogen nemen op de bouwplaats van het wereldberoemde Harbin Ice and Snow World en ben ik naar het Operahuis geweest - voor de kenners: ontworpen door Ma Yansong.

Het was een intensieve week vol uitdagingen, op het gebied van cultuur, taal, climaat(temperaturen van -25 graden) enz. Maar het was wel ontzettend gaaf om te doen, een ervaring rijker. Geniet van de beelden!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Lay-over in Beijing.
Image for post
Image for post
Sneeuw wordt van de straten verwijderd bij 15 graden onder nul
Image for post
Image for post
Streetfood
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Sfeerbeelden van de stad
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Opening van de competitie

Hier bezocht ik Harbin Ice and Snow World. Allereerst ben ik wezen kijken bij de rivier was alle blokken ijs uitgezaagd worden, die het bouwmateriaal zijn van alle sculpturen op het festival. Onder barre omstandigheden zijn hier honderden boeren aan het werk om wat te verdienen. Vervolgens zijn we naar het festival zelf doorgegaan, die nog vol in aanbouw was. Ook hier zijn weer honderden mensen aan het werk om van blokken ijs enorme sculpturen te maken, tot torens van wel 40 meter hoog. En tijdens het bouwen stoppen ze het stampvol lampen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ondertussen is het team ook gestart met de constructie van hun toren. Een mix van een 5 puntige Eiffeltoren en een kerstboom. Deze wordt geconstrueerd met pykrete: water gemixt met cellulose-vezel. Daarnaast is Discovery Channel nog langskomen. Ik was een team van ze tegengekomen op het ijsfestival, en ze uitgenodigd op onze bouwplaats.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Sfeerbeeld op de campus
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Het Amerikaanse team werkend aan hun constructie
Image for post
Image for post
Het resultaat van het team van de plaatselijk universiteit

En de laatste hand wordt gelegd aan de toren van de TU Eindhoven, met als eindresultaat de Grand Prize!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

En tenslotte heb ik nog een bezoek gebracht aan het Operahuis, met prachtige uitzichten over de stad.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Even een fotoreportage maken in je jurk met korte mouwen bij 25 graden onder nul…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store