Introductieweek TU Eindhoven

Rien Boonstoppel
Aug 24, 2019 · 3 min read

Afgelopen week kreeg ik de mogelijkheid om de introductieweek van de TU/e vast te leggen, in opdracht van het universiteitsmagazine de Cursor. Het was een erg intensieve maar leuke week met heel gevarieerde onderwerpen. Hier een korte impressie.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

De aankomst van alle eerstejaars waarbij massaal geflyerd wordt.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

De opening van de week met onder andere illusionist Jochem Nooyen

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Gedurende de week was er veel sport en spel. Dit om de eerstejaars én bekend met elkaar te maken én bekend te maken met het brede aanbod wat er op en om de universiteit te vinden is.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ook gingen ze allemaal langs het Van Abbe museum.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ook was er ruimte voor allerhande andere activiteiten; onder andere theater, bordspellen, muziek en beleggen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Maar de introductieweek zou niet compleet zijn zonder elke avond met een goed feestje af te sluiten.

Rien Boonstoppel

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store