Snelle rijbewijskeuring voor ADHD of Autisme (ASS)

Cees Kan
Cees Kan
Oct 11, 2014 · 4 min read

Een handleiding voor de nieuwe procedure van het CBR om voor het praktijkexamen versneld een rijbewijskeuring voor ADHD of Autisme (ASS) te doorlopen

Inleiding

Volwassenen bij wie een diagnose ADHD of autismespectrumstoornis (ASS) gesteld is moeten dit in Nederland melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) door middel van een Gezondheidsverklaring, omdat ADHD en ASS de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden.

De nieuwe versnelde procedure voor rijbewijskeuringen voor ADHD en autisme

Sinds 1 september 2014 kunnen niet eerder gekeurde rij-leerlingen met autisme of ADHD, voordat ze hun praktijkexamen gaan doen, direct zelf een afspraak maken bij een psychiater die hiervoor bij het CBR staat ingeschreven. Deze nieuwe versnelde procedure voor rijbewijskeuringen voor ADHD en autisme is bedoeld als een verbeterde service voor deze rij-leerlingen; de bedoeling is dat de keuringsprocedure bekort wordt, doordat de betrokkene niet eerst hoeft af te wachten tot het CBR de keuring aan een psychiater toewijst, maar de ingevulde Gezondheidsverklaring zelf kan downloaden en meenemen naar een keurende psychiater, die hij/zij zelf kan uitkiezen door middel van een lijst op de website van het CBR.

Image for post
Image for post
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met/adhd/specialisten-adhd-add-of-autismespectrum-stoornissen.htm

TIP: Vergelijk de prijzen, want de prijsverschillen zijn aanzienlijk!

Waarom werkt deze snelle keuringsprocedure (nog) niet?

Hiervoor zijn een aantal probleempunten aan te geven.

Het vinden van de juiste weg op de CBR website

De website van het CBR is onoverzichtelijk en onlogisch van opbouw. Waar moet je beginnen? De handleiding hiervoor wordt gegeven in de video onderaan dit verhaal (heb je moeite om je aandacht bij deze tekst te houden of ben je visueel ingesteld, dan kun je nu al doorscrollen naar de video).

DigiD vereist is met wachtwoord en SMS-functie

Image for post
Image for post

Dit betekent dat je

  • al een DigiD moet hebben, anders moet je die eerst gaan aanvragen (www.digid.nl)
  • je DigiD moet kunnen terugvinden, anders opnieuw aanvragen
  • vervolgens je wachtwoord nog moet weten of
  • nog hetzelfde mobiele nummer moet hebben als de SMS-functie geactiveerd is, anders volgt een aanvraagprocedure voor het wijzigen van je mobiele nummer

Aan internetbankieren doet en electronisch kan overboeken, bijvoorbeeld met IDEAL

TIP: Als het DigiD en het internetbankieren te grote hobbels blijken te zijn, kies dan voor de ouderwetse methode en haal een papieren Gezondheidsverklaring, vul hem in en neem hem mee naar de keurende psychiater

Image for post
Image for post

TIP: vergeet niet om de keurende psychiater te vragen hoe lang de wachttijd is om een afspraak bij hem/haar te maken. Ook deze wachttijden kunnen enorm verschillen!

Zo regel je zo snel mogelijk een rijbewijskeuring als je ADHD of autisme (ASS) hebt

Zoek je een rijbewijskeuring voor ADHD of autisme (ASS) waar je:

  • snel terecht kan?
  • niet te veel betaald?
  • de beoordeling van de Gezondheidsverklaring gratis is?
  • een afspraak kan maken buiten kantooruren?

www.rijbewijskeuringADHD.nl

www.rijbewijskeuringautisme.nl

of bel naar 06–40343053

Rijbewijskeuringen voor psychiatrische aandoeningen

Informatieve bijdragen voor keurlingen en keurende…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store