Image for post
Image for post

5 kérdés, mellyel könyvelőirodád gazdasági teljesítményét egyszerűen értékelheted

Avagy a könyvelő is ….. vállalkozó!

RIPORT
RIPORT
Jun 17, 2017 · 5 min read
Image for post
Image for post

1. Milyen ügyfeleim vannak?

Sikeres könyvelőiroda nem létezik egészséges ügyfélportfólió nélkül.

  • Mekkora az egy ügyfélre jutó átlagos árbevételed?
  • Legnagyobb ügyfeleid hány százalékát jelentik a teljes árbevételednek?
  • Mekkora a havi/negyedéves/éves nettó növekedési rátád? (új ügyfelek mínusz elmenő ügyfelek)
  • Mennyi ideig marad általában veled egy ügyfél? (hány hónap)
  • Melyik ügyfél termeli neked a legtöbb árbevétel arányos profitot?
  • Melyik az öt legjobban fizető ügyfeled, melyik az öt legrosszabban fizető ügyfeled?
  • Átlagosan mennyi idő alatt fizetik ki az ügyfelek a számláidat?
  • gondolkozz-e mondjuk egy riportolási rendszer bevezetésén nagy ügyfelek lenyűgözösére, vagy inkább költs arra, hogy a könyvelési anyagokat minél gyorsabban dolgozd fel, ha az ügyfeleid jellemzően kicsik, vagy nincs bennük növekedési potenciál, viszont sokan vannak stb.
  • helyesen árazol-e?
  • satöbbi satöbbi

2. Mennyire boldogok az ügyfeleid?

Miután megértetted kik az ügyfeleid, érdemes szabályos időközönként azzal is foglalkozni, mennyire elégedettek a szolgáltatással, amit nyújtasz?

Image for post
Image for post

3. Hogyan szerzel új ügyfeleket?

Image for post
Image for post

4. Követed a trendeket? Képes vagy a megújulásra?

Könyvelőként soha nem kérdés, hogy a “jogszabályok naprakész ismerete” elengedhetetlen, az ezzel kapcsolatos tudás megszerzése pedig az egyik legfontosabb prioritás.

Minden könyvelő folyamatosan képzi magát, konferenciákra jár és csiszolja adózási és számviteli tudását. De cégvezetőként, az iroda működéséért és a növekedésért felelős vezetőként vajon nem kellene ugyanezt tenni technológiai kérdésekben?

Egy sikeres cégvezetőnek fontos, hogy tisztában legyen a szektorban végbemenő technológia újításokkal, az azokban rejlő lehetőségekkel.

Az ügyfeleknek sokkal ritkábban fontos az, hogy a legokosabb legyél, mint amennyiszer az, hogy a leggyorsabb és legpontosabb.

Időről időre gondold át, mennyit tettél egy évben azért, hogy irodád egy modern könyvelőiroda legyen? Véghez vitted-e azokat a beruházásokat, melyeket elterveztél?

5. A munkahelyi klíma

Image for post
Image for post

A könyvelés hamar kiégéshez vezet. Sokszor nagyon értékes munkavállalók a jobb jövő reményében elhagyják irodád, és valójában semmit nem tesznek, csak elfogadják a következő helyen azt, amit nálad nem sikerült.

Apró munkahelyi kérdőívekkel, klímakutatással hamarabb észreveheted azokat a jeleket, melyek a kiégést jelzik előre és időben elébe mehetsz azoknak a munkavállalói végleges döntéseknek, mely egyikőtöknek sem előnyösek.

Összefoglalás

5 olyan kérdés csoportot adtunk, melynek rendszeres gyors és szisztematikus vizsgálatával fontos lépést tettél saját vállalkozásod sikereinek mérésében is. Ha a kezdő lépéseket megtetted, — azaz, valahogy beillesztetted fenti területek vizsgálatát a működésedbe — már órási előnyben vagy sok más könyvelőirodához képest.

Image for post
Image for post

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

Tanácsadó vagyok

Tanácsok, tippek modern könyvelőknek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store