Digitális diszrupció 2019

Könyvelői piac szoftvergyártóinak árbevétel adatai 2019

RIPORT
RIPORT
Nov 7, 2020 · 2 min read

Különösebb kommentár és mélyebb elemzés nélkül kigyűjtöttük a kifejezetten könyvelői piacot célzó szoftvercégek 2019-es beszámoló adatait. A gyűjtés célja az egyre fokozódó könyvelői digitalizációs folyamatok piacra gyakorolt hatásainak későbbi vizsgálata. A 2019-es adatokat egyébként a vizsgálat szempontjából nem tartottuk túl érdekesnek, ezért mélyebb elemzéseket csak később, a 2020-as beszámoló adatai után fogunk elvégezni. Arra számítunk, hogy addigra jóval egyértelműbb és izgalmasabb piaci trendek olvashatóak majd ki a számokból.

A gyűjtést két külön szegmensre végezzük el:

  • olyan szolgálatatókra, akik hagyományosan, évtizedes múlttal nyújtanak könyvelőknek, könyvelőirodáknak megoldásokat (továbbiakban:inkumbensek);
  • olyan “új” szolgálatatokra, akik vagy relatív újonnan jelentek meg a piacon, vagy eredetileg nem könyvelői piacot céloztak meg, de egyre több esetben nyújtanak direkt, vagy indirekt módon könyvelőknek is megoldásokat. (továbbiakban: diszruptorok)

A gyűjtés során semmilyen módszertani kiigazítást, mélyebb vizsgálatot a közhiteles beszámolók jellemzően bevétel adatain felül nem tettünk.

Inkumbensek

Adatok eHUF-ban. A narancs színnel jelzett esetekben az 2019-es árbevétel az előző évihez képest csökkent

Diszruptorok

Adatok eHUF-ban. A narancs színnel jelzett esetekben az 2019-es árbevétel az előző évihez képest csökkent

Az eredeti tábla itt érhető el bárki számára: (Amennyiben a listán szereplő cégek tekintetében hiányérzeted van, nyugodtan írj nekünk és megvizsgáljuk az adott céget.)

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store