Könyvelők a digitalizáció korában III.

A 6d, szerkezeti változás és új szereplők a piacon

RIPORT
RIPORT
Nov 28, 2017 · 4 min read

2017 és 2018-ban több előadást tartottunk a témában. Előadásainkal az volt cél, hogy ne a robotok eljövetelével ijesztgessük a résztvevőket, hanem gyakorlati útmutatót adjunk azoknak a könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozóknak, aki ebben a felgyorsult világban továbbra is kimagaslót akarnak nyújtani.

Kahneman és Tversky óta tudjuk, hogy az emberek általában a negatív információkra “éhesek” és észlelésük is ebbe az irányba torzít, melynek evolúciós okai vannak. A túléléshez, a veszélyre való felkészüléshez ugyanis a negatív információk fontosabbak. Prezentációnkban azt a célt tűztük ki, hogy bemutassuk nem is annyira veszélyes talán ez a világ, ezért nyugodtan beengedhetjük az optimistább véleményeket is, így mi is két optimista modellel készültünk.

Diamantis — Kotler 6D

A 6D megismerése szerintünk fontos annak megértéséhez, hogy az ami a könyvelési szakmában, a könyvelés technológiájában jelenleg történik, vagy történni fog az egy teljesen természetes, normális folyamat és ezeket a folyamatokat az serkenti, hogy a számviteli adatok digitalizálódtak, sőt egyre rohamosabb mértékben digitalizálódnak.

A modell megértése, annak elfogadása esélyt ad a gyakorló stratégáknak arra, hogy legalább a következő 2–3 évben meghatározhassák milyen irányba vezessék könyvelési vállalkozásaikat.

A második D a “megtévesztő”, akár Joe Black

A 6d angol nyelvű infografikája itt található, de hamarosan elérhetővé tesszük az előadás anyagának ezt a részét magyar nyelven is.

A könyvelési technológia szereplői a digitálizálódott térben

A térképből kiolvasható legfontosabb két állításunk a következő volt.

  1. A digitalizáció hatására a könyvelési szolgáltatás fókuszpontjaiban szerkezeti változás megy keresztül, melynek legfőbb következménye, hogy a korábban “tranzakciós könyvelés” (az adatok rögzítése) súlyú szolgáltatás átalakul és egyre inkább a tanácsadás fókuszú szolgáltatásra kerül a hangsúly.
Mi volt a könyvelés tegnap és ma ? A téglalapok mérete a feladatokkal eltöltött időt és könyvelők árbevételi modelljében szereplő helyét mutatja be.

2. A szerkezeti változás illetve a digitalizáció új szereplőket teremt a könyvelési/számviteli piacon. A korábban inkumbensnek számító könyvelőszoftver gyártók és ERP fejlesztő cégek mellé, egyéb piacról származó “nagy” szereplők jelennek meg mint a bankok, vagy akár maga az állam. A nagy játékosokon kívűl megjelennek kis szatelit szereplők is ,akiknek eddig nem voltuk közük ehhez a piachoz, de úgy érzik, megoldásaikkal gyorsítani tudják a digitális fejlődést és átállást.

Könyvelés ma és a következő 2–3 évben a folyamatosan digializálódó térben. Az új szereplőkön kivűl az is látható, hogy a négyzetek mérete megváltozott, a tanácsadás folyamatos teret nyer a többi funkcionális tértől.

A lenti ábrán található térképen elhelyeztük azokat a szereplőket, akik már megjelentek és aktívak a piacon, méghozzá mindenkit azon a területen, ahol jelenleg kifejtik hatásukat. (A térkép frissített 2019-es verziója itt található)

Természetesen a kiválasztás nem teljes valószínűleg még rengeteg szereplő lehet a piacon, és várjuk is az ezzel kapcsolatos kommenteket, hogy mindenkit felrakhassunk térképünkre

Megjelentítettük új szereplőként a tranzakciós könyvelés automatizálásában az OCR vagy akár machine-learning technológiákra épülő új szereplőket pl. a Billcity-t, de ugyanezen a területen teljesen más technológia megközelítésből pl a szamlazz.hu-t.

Bemutattuk az állam egyre növekvő szerepvállalását, mintahogy banki oldalról érintettük a MKB fintechlabját. Ez utóbbi nagyon sok olyan új szereplőt tömöríthet, akik beleszóhatnak majd később az új digitális tér formálásába.

Térképre tettük az OTP egyre népszerűbb eBiz alkalmazását, ami a psd2 előhírnökeként a banki adatállomány, számlázás és riporting összekapcsolásával már működő digitális megoldásokat nyújt.

Beszéltünk a V-ADO tranzakciós adózásban betöltött megoldásairól és természetesen magunkról a Riportról is említettünk egy pár szót riporting/adaptív tanácsadás kontextusban.

A térkép szélére elhelyeztünk néhány olyan szereplőt akik a szélről bármikor beléphetnek, vagy azért mert érdekes lesz nekik a magyar piac (külföldi ERP, könyvelőszoftver megoldások), vagy pedig más okból potenciális szereplőkké válhatnak.

És végül…

  • nem kell pánikolni
  • Jó könyvelő = IQ+EQ+DQ (intelligencia, emocionális intelligencia, és digitális intelligencia)
  • Lássuk, be hogy az adatrögzítés megoldható és oldja meg más
  • Digitális termék > Digitális stratégia
  • Új árbevétel modell, melyben a tanácsadás kerül előtérbe
  • Minden eszköz annak érdekében rendelve, hogy a tanácsadás előtérbe kerüljön, teljes újrapoziciónálás
  • Mobillá válás
  • Költségek átgondolása

Korábbi bejegyzéseink a témában itt, szép napot!

Tanácsadó vagyok

Tanácsok, tippek modern könyvelőknek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store