Därför presterar Chrome-användare bättre på jobbet

Rodolfo Agency
Feb 19, 2016 · 2 min read

En ny studie visar att man kan förutspå hur bra en person presterar på jobbet genom att se vilken webbläsare den använder sig av.

Är du en klassisk Safari-surfare? Eller ser du till att ladda ner Chrome det första du gör på din nya dator? I en studie som ekonomen Mike Housman genomfört visar det sig att ditt val av webbläsare inte bara handlar om personliga browsing-preferenser, utan också kan avslöja hur du är som person — speciellt på jobbet.

Vad visade studien?

Ekonomen Mike Housman genomförde en studie för att se om ens prestationsnivå på jobbet kunde härledas till vilken webbläsare man använder på datorn. Det visade sig att de som använde Chrome och Firefox inte bara presterade bättre utan också stannade ca 15 % längre tid på sin arbetsplats, jämfört med de som surfade i Internet Explorer och Safari.

Och vad betyder det?

Nu tänker säkert många “Okej, så om jag vill prestera bättre på mitt jobb behöver jag bara ladda ned en ny webbläsare!” men riktigt så enkelt är det inte. Det handlar snarare om att ditt val av webbläsare kan avslöja hur du tenderar att leva ditt liv i övrigt. Är du en person som instinktivt börjar leta efter en bättre webbläsare där ute än den som kom med datorn? Då kan det vara en ledtråd till att du som person inte nöjer dig med det som serveras per “default” i andra situationer i livet heller.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store